Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
C914b2d2 ee6f 459c 943b 1ebd17f012cf
Corona-krisen har satt nytt fokus på behovet av att samordna hälso- och vårddata i Sverige. Att hålla koll på befolkningens hälsotillstånd och utveckling, inomhus och utomhus, hade givetvis bidragit till högre livskvalitet och högre kostnadseffektivitet. Här inbegrips även nationell samordning av hur data på ett säkert sätt överförs från individen. EU-kommissionen förordar här 5G som ryggraden i en gemensam interoperabilitet.

Information som beskriver individers hälsa – från individen själv, från klinisk forskning och från vården – kan bidra till bättre diagnostik och därigenom bättre behandlingar. Så vill även Sveriges regering och SKR att utvecklingen ska formas.

Vision e-hälsa 2025 lanserades 2016. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården finns i patientdatalagen. Patientdatalagen ska tillämpas av alla vårdgivare, både i offentlig och privat regi.

Patientdatalagen reglerar bland annat den inre sekretessen. Det är en reglering som innebär att bara den som behöver uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientuppgifter. Detta förtydligas genom att det i lagen ställs krav på behörighetstilldelning och åtkomstkontroll.

För att en patient ska kunna få direktåtkomst till sina patientuppgifter krävs att det finns säkerhetsåtgärder i form av tekniska lösningar för att kunna säkerställa identifieringen av den som efterfrågar uppgifter.

Lagstiftaren sätter höga krav på datasäkerhet och funktionalitet. Av den anledningen passar 5G bättre än Wi-Fi för framtidens e-hälsolösningar. 5G erbjuder ett säkert End-to-End-system med en dedikerad frekvens både inomhus och utomhus. Wi-Fi kan uppnå en säker datahantering i den byggnad som nätet finns i men för dataöverföringen till angränsande systemmiljöer erbjuder inte Wi-Fi samma säkerhet som 5G.

För att maximera säkerheten, exempelvis mot ökande antal cyberatacker, måste ett Wi-Fi-nät kompletteras för att nå upp till samma End-to-End-kvaliteter som 5G-standarden erbjuder. För små kommuner, blir det en komplexare upphandlingssituation jämfört med att välja en global standard för mobilteknik som fungerar både inomhus som utomhus. Kommuner behöver som verksamhetsutövare garantier för att uppkopplad utrustning fungerar, genom ett SLA (Service Level Agreement).

5G är en ledande trådlös teknologi som överträffar Wi-Fi 6 när det gäller MIMO (många mottagare och sändare), latens för tjänster, mobil roaming och täckning utomhus. Wi-Fi 6 fungerar inte bra i storskaliga scenarier för utomhustäckning och kan inte heller uppfylla kraven för extremt låg latens (<10 ms).

Just låg latens, inomhus och utomhus, bedöms bli avgörande exempelvis för personer med funktionsnedsättningar – att stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet med digitala och uppkopplade hjälpmedel.

Valet mellan 5G och Wi-Fi kan därför inte begränsas till en ekonomisk jämförelse bara när det gäller systemkostnaderna inomhus. Den stora samhällsvinsten i att kunna bygga datasäkra End-to-End-system dominerar den ekonomiska jämförelsen. Vård och omsorg representerar 13 procent av Sveriges BNP och har stora behov av digitalisering med hemmonitorering och uppkopplade hjälpmedel. Såväl inomhus som utomhus. Inte minst har corona-krisen påvisat ett behov för samhället att kunna leverera hälsotjänster utan sjukhusbesök.

EU-kommissionens verktygslåda för 5G tydliggör därför att 5G förväntas bli den infrastruktur för uppkopplingsmöjlighet (s.k. konnektivitet) som banar väg för nya produkter och tjänster och påverkar alla sektorer i samhället. Möjliga affärsmodeller kommer att behandlas under strategimötet den 17 september 2020. 

Höstens strategimöten blir de tionde och elfte i ordningen i syfte att skapa en strategi för hur vi tillsammans kan närma oss den globala standarden 5G.

Inbjudna teknikleverantörer spänner över ett brett spektrum, från hårdvara till mjukvara, från administration till artificiell intelligens. Därtill deltar fastighetsbolag samt kommuner och regioner från hela Sverige.

Strategimötena blir uppkopplade via Zoom. Om situationen tillåter hålls de på KTH under två intensiva timmar efter lunch. Med hänsyn till långväga delegater.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.  

Trevlig sommar!