Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
D86a7bd7 35d4 405f 8a80 18001ac73d77
Boverkets byggregler – läckande inomhusnät
I Boverkets byggregler, BBR, finns utformningskrav och tekniska egenskapskrav för byggnader. Sveriges byggregler har med stor säkerhet räddat samhället från många bristfälliga installationer. 

Bilden ovan illustrerar ett sådant exempel – ett vattenledningsnät inomhus bestående av trädgårdsslangar och slangkopplingar. Säkerheten skulle sannolikt anses undermålig även av lekmän. Risken för vattenläckage och fuktskador skulle troligtvis bedömas vara alltför hög av de flesta av oss. 

Frågan om läckande nät kommer regelmässigt att aktualiseras också när det gäller inomhusnät för datakommunikation. Fast och mobil anslutning.

Hur Boverkets byggregler förhåller sig till installationer för mobil teknik är inte klarlagt. Det återstår för Boverket att sätta sig in i. Bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL) är emellertid framåtblickande. De syftar till att främja en samhällsutveckling med en god och långsiktigt hållbar livsmiljö även för kommande generationer. Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bredbandsanslutning. Från EU lyfts cybersäkerhet upp som en alltmer prioriterad egenskap – vilket påverkar utformningen av alla inomhusnät.

Samtida och framtida tolkningar av PBL kommer därför även att påverkas av EU-direktiv, däribland NIS-direktivet som antogs 2016. Tidsfristen för ett nationellt införlivande av EU:s medlemsländer inföll den 9 maj 2018. Direktivet är därmed redan införlivat i svensk offentlig förvaltning.

NIS-direktivet har tre delar:
  1. Nationella kapaciteter, däribland cybersäkerhetsfunktioner.
  2. Gränsöverskridande samarbete mellan EU-länder.
  3. Nationell övervakning av kritiska sektorer; energi, transport, vatten, hälsa och finanssektor.
Cybersäkerhet är en global fråga
Cyberhot lyfts av säkerhetsmyndigheter i västvärlden som ett av de största globala riskområdena, såväl för privatpersoner som för företag. Det gäller även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige. Prioriteringen är tydlig. En sökning på MSB:s hemsida ger därför 45 träffar på ordet ”cybersäkerhet” och noll träffar på ordet ”fuktskador”.

MSB är dessbättre inte den enda svenska myndigheten som värderar cybersäkerheten högt. Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA), Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS) och Säkerhetspolisen gör gemensam sak med MSB. Dessa myndigheter är utpekade av regeringen att ha särskilda ansvar inom informations- och cybersäkerhet. Dessa sju myndigheter sammanfattar cyberhoten på följande vis:

De aktörsdrivna cyberhoten som riktas mot Sverige är mångfacetterade och kan kopplas till flera olika typer av möjliga angripare. I huvudsak utgörs dessa av statliga aktörer eller av kriminella grupper. I viss omfattning utförs de även av ideologiskt motiverade aktörer, såsom hacktivister eller grupperingar med terrorkopplingar.

Cybersäkerhet blir en fastighetsfråga
Eftersom vi tillbringar merparten av vår tid inomhus, blir cybersäkerheten till syvende och sist en fastighetsfråga. Hyresgäster som arbetar hemifrån eller från arbetsgivarens kontor kommer att omfattas. Likaså gästerna på en hamburgerrestaurang. Inomhusnätens utformning och egenskaper blir därför centrala.

En bristfälligt konfigurerad Wi-Fi-accesspunkt i en publikt tillgänglig zon, eller ett oskyddat nätverksuttag i ett konferensrum, ger exempelvis en angripare möjlighet att koppla in obehörig utrustning och få tillgång till det övriga nätverket och it-miljön. Även andra trådlösa lösningar kan vara sårbara, såsom bluetooth.

Det finns sannolikt inget fastighetsbolag som vill se sitt fastighetsinnehav nedvärderat på grund av läckande inomhusnät. Balansräkningen är alltför central för att fastighetsbolag ska chansa i fråga om framtida cyberhot. Fastighetsbolag behöver därför ha egen rådighet när det gäller inomhusnät.  

I oktober arrangeras ett seminarium om cybersäkerhet. Då diskuteras utformning och egenskaper av de inomhusnät som ska ge mobil anslutning under kommande decennium. Wi-Fi, 5G, bluetooth, med flera tekniker omfattas. Som vanligt med ledande experter.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.