Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
B641268a e640 4824 918d f0fc9a051f24

Tanken är att USB Type-C ska ersätta alla typer av datakontakter för ström, bild och ljud. USB-C kan också komma att ersätta de flesta 240-voltsuttagen i kontorsfastigheter. Lågspänningsmatning var en av diskussionspunkterna under seminarium 2 som hade temat byggnadsanpassningar. I en framtid med 5G kommer andelen smarta apparater att öka i våra byggnader. Brandrisk, fallrisk och effektförluster lyftes fram som argument för att skifta från lösa batteriladdare, elaggregat och annan transformatorteknik.

Professor Folke Björk från KTH Byggnadsteknik menar att lågspänning borde utgöra en större del av den framtida elinstallationen i en fastighet än vad den gör idag. Av säkerhetsskäl och av effektskäl.

Folke Björk lyfter fram den nya standarden USB-C som exempel på teknik som borde användas mer i projekteringen av nya byggnader. USB kom för cirka 25 år sedan och har med åren vidareutvecklats. Den nya USB-tekniken kan överföra mycket data men också mycket ström. Upp till 100 W med 5 A i bästa fall. Folke Björk framhåller att vi bör göra våra byggnader beredda för den smarta teknologin på alla plan. Man ska inte blunda för vare sig säkerheten eller energieffektiviteten. Skyddsronder i byggnader ger vanligtvis samma anmärkningar – med mängder av kablar på golvet som skapar risk för fallskador och laddare som skapar risk för brand. Med ökande antal apparater är det viktigt att minska riskerna. Att göra installationen smidig och smaklig ur en praktisk och estetisk synvinkel är en väsentlig byggteknisk fråga.

Hantering av likström ökar alltmer i samhället. Från produktion till konsumtion. Enligt statistik från Energimyndigheten har antalet installationer med solceller ökat med 67 procent mellan 2017 och 2018.

Solceller genererar likström, som vanligtvis matas till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström. Därefter matas elen till växelriktare som omvandlar växelström till likström eftersom den största delen av modern kontorsutrustning, som laptops, dataskärmar, belysning och liknande drivs av likström. De flesta byggnader med solceller har alltså två växlingar som båda ger energiförluster. I synnerhet i billiga och små produkter som mobiltelefoner eller liknande har dessa växelriktare vanligtvis låg verkningsgrad. Med ökande inslag av solceller är det därför motiverat att öka inslaget av likströmsnät.

Under seminarium 2 gav Ulf Näslund, teknikchef vid Vasakronan, exempel på byggprojekt där likströmsnät blir standard. En kontorsfastighet i Uppsala Science Park med fyra byggnader har försetts med en fullskaleanläggning med 760 volts likströmsnät. Med solceller på taket drivs belysningen med likspänning, utan AC/DC-konvertering i armaturerna. Kontoret har också inretts med snygga kabelsanerade arbetsstationer. Det är ett kostnadseffektivt sätt att ta tillvara på solenergin. För att ytterligare minska omvandlingsförlusterna i de fyra byggnaderna har Vasakronan också planer på att låta ventilationsaggregaten drivas direkt av likström.

Seminarium 2 lanserade också förslag på hur inomhusnät för 5G bör utformas för att kunna skalas upp när antalet uppkopplade apparater ökar i kontor, bostäder, sjukhus och inom industrin. Mickael Lauritson, Solution Architect på Nokia, redogjorde för alternativa tekniker för att bygga inomhusnät för 5G som möjliggör en uppskalning. I ett hyreshus kommer kanske inte alla hyresgäster inledningsvis att vilja betala för en 5G-antenn i sin lägenhet. Samtidigt kommer vissa konsumentsegment att begära en väl fungerande 5G-uppkoppling av sin hyresvärd. I ett sjukhus kommer möjligheten till en uppskalning sannolikt också att bli nödvändig, i takt med att alltfler mobilt uppkopplade teknikområden görs tillgängliga på marknaden.

Ett sådant teknikområde är skalskydd. Lars Elsmark, director Pre Product Innovation & IPR vid ASSA-ABLOY, med ansvar för uppkopplad teknik, redogjorde för hur transportrobotar i en nära framtid kan beviljas tillstånd att leverera in i en byggnad. Transportrobotar är ett område med stark tillväxt över hela världen. Kärnan i utmaningen kallas ”Chain of trust” och beskriver hur personer och transporter kan tilldelas behörighet att komma in i fastigheter och in genom byggnaders många dörrar. Utmaningen sammanfattas i sentensen ”many to many” – många identiteter och många dörrar. För att detta ska bli möjligt behövs standarder. Här kan exempelvis ett tillförlitligt, robust och sömlöst 5G-nät användas för att transportrobotar och byggnader ska kunna kommunicera med varandra på ett säkert sätt – från fabriksgrinden utomhus, in till husets olika dörrar inomhus. Det behövs en standard även för den lucka i byggnadsskalet som släpper in levererade objekt och personer. ASSA-ABLOY ser en möjlighet i att låta samma 5G-baserade access-system reglera hur besökare kan få access till de installationer som finns i byggnaden i övrigt. Här är den största utmaningen att hitta affärsmodeller som stöder framtida system.

Affärsmodeller kommer också att bli huvudtemat för nästkommande seminarium 3. För att kunna förverkliga en mobil digitalisering med 5G är inomhusapplikationen nödvändig, eftersom vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus. Det blir då nödvändigt att samla alla de intressenter som kommer att dra nytta av 5G. För ett vanligt hyreshus kommer det att finnas minst fyra samfinansiärer till ett inomhusnät. Dessa fyra kommer att utgöra kärnan i seminarium 3.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.