Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
De60724a 6ed2 495c aede bc87cc89391c
Roslagsbostäder har en unik position som allmännyttans fastighetsbolag i Sverige. Som enda kommun i Sverige har Norrtälje kommun ett specialiserat bolag för både sjukvård och äldreomsorg. Bolaget heter TioHundra och har sedan 2006 samordnat de traditionella landstings- och kommunverksamheterna i Norrtälje. Med TioHundra har Norrtälje kommun därför kommit längst i Sverige med samordningen av hälsa, vård och omsorg.
 
Det ger Roslagsbostäder ett fördelaktigt läge när inomhusnät för 5G ska installeras i det egna fastighetsbeståndet. Frågan om lokala tillstånd blir också enklare att överblicka när samarbetet mellan region och kommun redan har skapat tydliga processer. Samordningen underlättas både tekniskt och finansiellt när fungerande processer redan finns på plats. Roslagsbostäder kan därför komma att bli en förebild för mobil digitalisering i kretsen av allmännyttans bostadsbolag.
 
Den politiska viljan har således demonstrerats i Norrtälje. Roslagsbostäder ska enligt ägardirektiven säkerställa en trygg och säker boendemiljö för nuvarande och kommande hyresgäster. Det finns därför ett intresse i att samordna frågor som berör livslångt boende mellan de bägge bolagen Roslagsbostäder och TioHundra.
 
Ambitionen med Vision e-hälsa 2025 från regeringen är att öka möjligheten för alla som vill och kan vara mer aktiva i sin hälso- och sjukvård, till exempel via digitala lösningar. För ett bostadsområde liknande Eneberg i Norrtälje (bilden), med en överrepresentation av boende över 65, är möjligheterna goda att skapa en väl fungerande infrastruktur med inomhusnät och installationer.
 
En diskussion om lokala tillstånd i Norrtälje kan med fördel också omfatta byanät. Norrtälje kommun har den äldsta befolkningen bland Stockholms läns 26 kommuner. Kommunen utgör en tredjedel av länets yta och består av 10 000 skärgårdsöar. En stor del av kommunens yta har inte bredband, vilket innebär att diskussionen om hemmonitorering även behöver omfatta en heltäckande strategi för regional och kommunal utbyggnad av 5G-nät. För TioHundras del utgör hemmonitoreringen en väsentlig del i strategin att minska belastningen på verksamheten i Norrtälje sjukhus. För den ökande andel äldre som bor i Roslagsbostäders lägenheter finns motsvarande ambition att utveckla boendemiljön.
 
Roslagsbostäder har också egna vinster med inomhusnät med 5G. Roslagsbostäder ska enligt ägardirektiven säkerställa en försumbar negativ påverkan på klimatet och luftkvaliteten samt ge sina hyresgäster möjligheter och stöd att agera för ett bättre klimat. Inomhusnät för 5G i Roslagsbostäders fastigheter kommer således att underlätta efterlevandet av den lagstiftning från EU som berör energimätning som beslutas i Sveriges Riksdag under 2020 – EU-direktivet (EU) 2018/2002. Med ett stabilt inomhusnät kan elmätare, värmemätare och andra sensorer monteras utan signalkabel i hyreslägenheterna.
 
De kommande diskussionerna i Norrtälje kommun berör två viktiga nutida satsningar – klimatomställningen och den digitala omställningen inom vård och omsorg. Detta ligger alltså väl i linje med Vision e-hälsa 2025:
 
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.