Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
25d75ff9 99e7 6b32 1c52 c5ab7acfc886
Lokala 5G-tillstånd
PTS har 2021-05-12 skickat ut förslag till villkor för lokala tillstånd för 5G-nät – exempelvis i fastigheter. Se länk nedan. Remissvar ska in senast 15 juni.

PTS har tagit fram förslag till villkor för lokala 5G-tillstånd | PTS

Storstad eller glesbygd. Sjukhus eller byanät. PTS har nu presenterat ett första förslag till det kommande erbjudandet om lokala tillstånd med eget 5G-spektrum. Lokala tillstånd ger möjlighet till en lösning med egen rådighet som passar både sjukhuset i storstaden eller mobil uppkoppling på en mindre ort.

PTS förslag förklaras mer ingående på kommande seminarium den 25 maj – 5G Lokala tillstånd. Du anmäler dig på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Lokala tillstånd har till syfte att tillgodose organisationers behov av lokalt 5G, inom- och utomhus i hela Sverige.  Tillståndet möjliggör mobil digitalisering av verksamheter som på olika sätt skiljer sig från de vanligaste mobila uppkopplingarna utomhus i Sverige. Det kan vara en gruva, en tillverkande industri eller ett stadsnät som har behov av att komplettera sina fibernät med mobil access. Dessa lokala 5G-nät kan givetvis driftas av befintliga operatörer om ett sådant behov föreligger.

EU:s RRF-finansiering – motsvarande Marshall-planen 
Förslaget från PTS kommer lämpligt i tid. Under sommaren 2021 granskar EU-kommissionen Sveriges föreslagna plan till återhämtningspaketet RRF.

I de nationella återhämtningsplanerna ska minst 20 procent gå till digital omställning eller utmaningar kopplade till denna. Det motsvarar drygt 30 miljarder kronor i medel till Sverige.

Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) ger en historiskt hög nivå av offentlig finansiering (750 miljarder euro) för omstart av ekonomin och för att öka privata investeringar i viktiga sektorer och teknik. Investeringar i 5G har prioriterats och kommer att utgöra en stor del av de 130 miljarder euro som riktar sig till digital utveckling för perioden 2021-2023. Det kommer att påskynda infrastrukturutbyggnaden i "utmaningsområden". Det kan vara exempelvis landsbygdsområden, 5G-samhällen, 5G längs vägar och järnvägar och bana väg till avancerade 5G- och även 6G-applikationer. 

I år sätter EU samman finansiella stödåtgärder som uppgår till mer än 1 biljon euro, vilket motsvarar nästan 9% av BNP. Marshall-planen, finansierad av USA 1948-1952, motsvarade 8-9% av de 16 europeiska mottagarländernas BNP år 1950.

Viktigt att svara på remissen
Lokala tillstånd har rönt ett stort intresse från Sveriges större sjukhusregioner. PTS vill nu ha in synpunkter inför det slutliga utformandet. Det är därför av största vikt att så många som möjligt nu sätter sig in i förslaget och inkommer med svar.

Villkoren syftar till att på ett ändamålsenligt och robust sätt möjliggöra lokala tillämpningar och därigenom ge utrymme för innovation och utveckling, samt bidra till ytterligare utrullning av 5G-användningar i Sverige. Villkoren är utformade för att möjliggöra spektrumeffektiv användning i enlighet med PTS spektrumstrategi.

Det finns åtminstone tre frågor som kan vara lämpliga att fundera på.
  1. Roaming. Ett lokalt 5G-nät bör ha möjligheten att komma ut på accessnätet. Exempelvis ska besökare kunna använda sina abonnemang när de besöker ett sjukhus eller äldreomsorgen.
  2. Nummerserier. För fastighetsbolag är det en fördel om de kontorstelefonnummer som finns sedan länge i telefonkataloger och trycksaker (031-, 08-, etc) enkelt kan tas över till det mobila 5G-nätet.
  3. Tidplanen. Med EU-kommissionens återhämtningspaket RRF frigörs en unik finansiering för mobil digitalisering i Sverige. Här behövs en synkronisering med planen för Lokala tillstånd.
Under kommande seminarium den 25 maj, går projektets 5G-experter igenom väsentliga delar av förslaget från PTS.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Välkommen till en spännande fortsättning!