Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Dfe9be38 b5e6 ee40 76c4 2e821de6b0bf

Industri 4.0
Det nystartade svenska moln-av-moln-projektet kommer väl till pass även för autonoma drönartransporter. Projektet Cloud of Cloud Infrastructure Project bedöms kunna ge Sverige en stärkt internationell konkurrenskraft – även inom logistik och spedition.

Konkurrenskraften stärks genom att få ekosystem med många appar att fungera tillsammans. På så sätt uppnås vinsterna av den fjärde industriella revolutionen – med utvecklad integration mellan utrustning, system och personal. En ny infrastruktur med ett större inslag av autonomi.

Även drönartransporter kommer att omfattas av Industri 4.0. Med en bättre kombination av transportslag. Med en bättre samordning av funktioner vid lastning och lossning. Med en vässning av leveransförmågan genom artificiell intelligens (AI).

Internet of Things
Den fjärde industriella revolutionen är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell IT och tillverkningsteknologier. Industri 4.0 har koppling till Internet of Things och innebär att varje del i produktionskedjan bär med sig information om vart den ska och hur, för att en process ska kunna organisera sig själv. Målet är kortare omställnings- och ledtider, färre fel, högre flexibilitet och minimalt av tidskrävande programmering.

NIS 2-direktivet
Lufttransporter definieras som ”väsentlig entitet” i enlighet med EU:s kommande förslag till NIS 2-direktivet. Det innebär att lufttransporter måste vara cybersäkra när NIS 2-direktivet blir svensk lagstiftning om två år. Direktivet innehåller ett ansvarsgenombrott, vilket dessutom innebär att ledande befattningshavare blir personligt ansvariga.

För transportsektorn blir det tuffare tillsynsbefogenheter, med möjlighet att tillfälligt dra in certifiering eller auktorisation samt att utdöma tillfälligt förbud för personer att utöva sin ledningsfunktion till dess att entiteterna åtgärdat aktuella brister. EU-länderna ska alltså se till att beslutsfattande personer kan hållas personligen ansvariga.

För drönartransporter kommer NIS 2-direktivet därför att tvinga fram end-to-end-säkra kommunikationssystem, säkra molntjänster och Chain of Trust i logistiksystemets olika delar.

1. Samordnad logistik
En drönarleverans blir en del av en övergripande logistikkedja. Leveransen kan inledas med att en köpare hittar exempelvis en viktig reservdel hos en leverantör i en annan del av landet. Eftersom behovet av reservdelen är brådskande, trycker köparen på knappen ”iltransport”. I molnet skapas en kombination av de multimodala transportslag som är anslutna, vilket leder till att reservdelen kan transporteras till närmaste landningsbana på snabbast möjliga sätt.

Det finns i dagsläget närmare 200 landningsbanor i Sveriges 290 kommuner – i form av flygplatser och flygfält. Där det inte finns landningsbanor har byggandet av ”droneports” redan inletts. Det blir därför en konkurrensfördel att kunna samutnyttja samtliga transportmöjligheter i ett land. Därför behövs moln-av-moln-tjänsterna.

2. Samordnade funktioner
Vid lastning och lossning kommer allt fler funktioner att inkluderas. I en framtid kommer det mesta att ske autonomt – med automatiska funktioner och med bibehållen Chain of Trust. Godset ska lossas från ett transportsätt och lastas på ett annat. Drönaren ska lossa gods in i en byggnad – med digital och fysisk access. Drönarens batteri ska bytas mellan transporter.

Samordnade funktioner kräver digitala kopior och ett säkert moln. Därför behövs moln-av-moln-tjänsterna.

3. Artificiell intelligens (AI)
AI kommer att användas för att optimera lager, flygrutter och energiförsörjning till transportsystemet. För att optimeringar ska vara möjligt, krävs stora datamängder som är säkra samt har god kvalitet och tillförlitlighet.

AI kräver tillgång till enorma mängder relevant data. Därför behövs moln-av-moln-tjänsterna.

Smarta transporter
Hur smarta transporter och smarta städer kan integreras och förverkligas i Sverige blir temat på det uppkopplade seminariet den 18 oktober. Då premiärvisas det som med stor sannolikhet blir framtidens integrationslösning i Sverige. För smarta städer – men även för sjukhus, för kvarboende seniorer, för drönarleveranser till fastigheter och för distansdiagnostik.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.