Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
7a8fb87e db50 4a9e b6ec 1d5d603095cc
90 grader  
Den transportpolitiska debatten tycks ha svängt 90 grader det senaste året. Av två uppenbara skäl. Dels kommer det elektrifierade och digitaliserade flyget att skapa möjligheter till en ökad hållbarhet i hela Sverige. Dels finns en befintlig infrastruktur med nära 200 svenska flygfält och flygplatser, vilka kommer att bidra till att hela landet kan leva och vidareutvecklas. Svenskt flyg utvecklas och står inför en omställning som kommer att visa bättre hållbarhet än vägburna och spårburna transporter ur ett klimatperspektiv. Sverige får med flyget en ny transportpolitisk riktning, med kortare transportsträckor och minskat koldioxidavtryck.

Uppgradering – Den autonoma flygplatsen 
Framgångsrika tester i Kina visar vägen. Det digitaliserade och elektrifierade flyget visar prov på kostnadsreduktioner upp till 80% inom Last Mile Delivery – med motsvarande minskning av koldioxidavtrycket. Jämfört med exempelvis snabbtåg, är också koldioxidavtrycket minimalt när själva infrastrukturen ska uppgraderas. Det visar de inledande undersökningar som nu genomförs tillsammans med Swedavia och projektets deltagare.

Swedavia har anslutit till projektet 5G i byggnad som utvecklingspartner – med fokus på Last Mile Delivery. En målsättning blir att studera de möjligheter som finns med Swedavias egna tio flygplatser. Parallellt studeras nu hur Sveriges nära 200 flygfält och flygplatser kan utformas och ingå i ett rikstäckande logistiknät. I förstudien blir Örebro Airport kravställare. Örebroregionen har rankats som ett av Sveriges bästa logistiklägen. Svenska Regionala Flygplatser (SRF) deltar i energistudien med 26 flygplatser genom projektet Grön flygplats. Förutsättningarna är därför goda att också kunna forma en rikstäckande och hållbar logistiklösning.

Till stöd för det lokala näringslivet
Den lokala detaljhandeln får en stärkt konkurrenskraft med ett utvecklat svenskt flyg med drönarleveranser. Med en e-handel som inbegriper snabba och kostnadseffektiva Last Mile Delivery-lösningar, får traditionella butiker inte bara tillgång till nya marknader utanför sitt upptagningsområde. De traditionella butikerna får då en konkurrensfördel med sin fysiska butik. Något som de stora globala e-handelsjättarna inte har tillgång till. Att stärka handeln i alla Sveriges kommuner är givetvis en viktig ambition för samtliga kommunala ekonomier. Handeln sysselsätter en överrepresentation av kvinnor och ungdomar. Idag arbetar nästan 500 000 människor i handeln – i butiker, på lager, som importörer och e-handlare. Mer än hälften av anställda inom handeln är under 34 år, vilket gör handeln till den största arbetsgivaren bland unga. Här finns en politisk ambition att kunna stärka handeln så att butiker inte slås ut i den allt tuffare globala konkurrensen. Det är avgörande inte minst för ungdomar och utrikes födda, som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Till stöd för äldreomsorgen
Med det åldrande samhället står Sveriges kommuner inför en situation där 30 procent av leveranskapaciteten inom äldreomsorgen kommer att försvinna de närmaste tio åren. Det innebär att var tredje hemtjänstresa försvinner. Främst på grund av bristen på personal inom äldreomsorgen men också på grund av minskande skatteintäkter per capita. Det kommer alltså att behövas nya och mer kostnadseffektiva sätt att erbjuda service till den växande äldre befolkningen i Sverige. Digitalisering är givetvis en utvecklingsväg som Sveriges regering har identifierat. Drönarleveranser är en del av digitaliseringen, som kommer att möjliggöra en god livskvalitet även i extrem glesbygd. Med leverans av exempelvis post, livsmedel, lagade måltider och medicin. Ända fram till husknuten. Här ingår ”kattlucka” för säker slutleverans vid destinationen och fullgod säkerhet enligt chain-of-trust-principen.

200 noder är startpunkten
Samtliga flygplatser och flygfält med IATA- och ICAO-kod utgör startpunkten för vidareutvecklingen av svenskt flyg. IATA-koder finns bara för flygplatser med reguljära flygningar, medan ICAO-koder finns även för små flygplatser med bara privatflyg. En drönartransport kan givetvis utföras till en destination utan flygplats eller flygfält. Emellertid behöver obemannade drönare en huvudman. Det behövs också en plats där drönare kan laddas och servas. Den automatiserade lastningen och lossningen ska också byggas i anslutning till platser där det finns utrymme och möjlighet till logistik. Därför är samtliga Sveriges 200 flygfält och flygplatser aktuella för att bli noder i det nationella nätverket. Ytterligare noder utanför traditionella flygfält och flygplatser blir aktuella. Exempelvis vid sjukhus – för transport av laboratorieprover och medicinsk utrustning.

Två 5G-seminarier om flygets utveckling
Den 4 maj genomförs ett seminarium med temat 5G – Den autonoma flygplatsen. De tekniska slutsatserna från den internationella utvecklingen presenteras. Den nationella infrastrukturen för Last Mile Delivery redovisas – med en utbyggd 5G-struktur.
Den 7 september genomförs ett seminarium med temat Svenskt flyg utvecklas. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inleder detta seminarium, vilket blir en manifestation av svenskt ledarskap inom flygets utveckling. Med 5G som möjliggörande teknologi.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.