Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Ca75479f 1da7 42cc 93b8 bc65233765a6
Under 2020 lanseras 5G. För ett fastighetsbolag som Familjebostäder är det viktigt att förstå var i fastighetsbeståndet som behovet av 5G kommer att uppstå först. Projektet 5G i byggnad har därför genomfört en kundstrukturanalys som speglar erfarenhetsmässiga resultat från telekomsektorn. Analysen visar var efterfrågan och betalningsvilja kommer att uppstå först, när det gäller högkvalitativ 5G-uppkoppling. För Familjebostäder kan denna analys användas för att bestämma i vilka fastigheter 5G-uppkopplingen inledningsvis ska ingå i hyran – där det finns hyresgäster med högt ARPU.
 
Köpkraft
När nya modeller av mobiltelefoner och smartphones har lanserats historiskt, reagerar olika marknadssegment olika snabbt på lanseringen. Vissa segment har en återkommande benägenhet att köpa först av alla medan andra segment väntar längre, in i det sista eller avstår helt. De olika segmenten beskrivs ofta med demografiska och socioekonomiska variabler – exempelvis ålder, utbildning, inkomst, förmögenhet, boende och tätortsgrad. När det gäller tidigt köp av nya smartphones, är köpbeteendet bäst förklarat av köpkraft – skillnaden mellan inkomst och boendekostnad. Dessa grupper sammanfaller vanligtvis med de segment som telekombranschen tillmäter ett högt ARPU – Average Revenue Per User – kunder med hög lönsamhet. För ett fastighetsbestånd om totalt 392 fastigheter, görs analysen för Familjebostäder lämpligast per postnummer. Då kan enskilda fastigheter ringas in och rangordnas.
 
5G-uppkoppling som del av månadshyran
Med ett inomhusnät för 5G på plats i en hyresfastighet, behövs kanske inte de gamla Wi-Fi-näten längre. Det kan då vara rimligt att ägarkostnaden för 5G-nätet läggs på hyran. Eftersom 5G-nätet erbjuder avsevärt bättre prestanda än tidigare Wi-Fi-nät, kan den nya installationen betraktas som en väsentlig standardökning i boendet. För fastighetsägaren är det då viktigt att i förväg veta i vilka fastigheter som störst andel hyresgäster är benägna att anse att ett 5G-nät innebär en väsentlig standardökning. Här kommer den rangordnade listan väl till pass. Hyresgästerna i den fastighet som har högst genomsnittlig köpkraft erbjuds 5G som en del av hyran. Eftersom denna fastighet sannolikt har flest intresserade hyresgäster, kan installationen och driften av inomhusnätet finansieras genom hyresintäkter. I projektet 5G i byggnad har cirka sju procent av Familjebostäders fastighetsbestånd valts ut – där ett erbjudande om 5G som en del av månadshyran kan vara aktuellt.
 
Goodwill, bibehållet resultat och högre kapitalomsättningshastighet
Genom en konsekvent lansering av 5G efter en rangordnad lista, uppnås flera affärsmässiga fördelar för fastighetsägaren. De hyresgäster som tidigt kommer att få 5G i bostaden blir sannolikt mer nöjda, vilket definitionsmässigt ger ett bidragande Goodwill-värde i balansräkningen. Fastighetsägarens resultaträkning påverkas inte negativt, eftersom ägandekostnaden för inomhusnätet läggs på hyran. Fastighetsägarens kapitalomsättningshastighet ökar eftersom tillgångarna i form av inomhusnätet används för att generera försäljning. Ett högt ARPU ska även för Familjebostäders del garantera att en första investering i 5G blir en lönsam investering.
 
Kommersiella fastigheter
För ägare av kommersiella fastigheter kan en liknande analysmetod användas. Analysen bygger då på dag- och nattbefolkningsdata. Det innebär att anställda på ett arbetsställe med ett visst postnummer knyts till samma demografiska och socioekonomiska variabler som används i exemplet med hyresfastigheter ovan. Utöver de anställdas preferenser i den kommersiell fastighet där de arbetar, har givetvis hyresgästernas specifika affärsverksamheter en betydelse för om 5G är viktigt eller inte. Multimedia, industri och hälsovård är exempel på affärsverksamheter där 5G kommer att ha en affärskritisk inverkan. Visar den sammantagna analysen tydligt att en organisation upplever ett behov av 5G, kan ägarkostnaden med större framgång erbjudas som en del av hyran.
 
Plan- och bygglagen (PBL)
Det kan komma att tolkas som att Plan- och bygglagen (PBL) har lagt till nya krav om säker mobil uppkoppling inomhus; Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bredband. Med väsentliga tekniska egenskaper kan sannolikt tolkas att bredbandet ska vara mobilt men det som avgör frågan för en fastighetsägare är givetvis vad de betalande hyresgästerna kommer att förvänta sig. En förnuftig fastighetsägare bör därför tillse att kanalisation förbereds till alla rum i de nyproduktioner som projekteras. Med tanke på samhällets framtida tonvikt på e-hälsa, med wearables och hemmonitorering, kan ett säkert mobilt nät inomhus jämföras med de rullstolsramper som introducerades i början av 70-talet. Även medborgare med nedsatt funktion skulle ha tillgång till publika byggnader. Inledningsvis ritades ramperna som ett exotiskt men ganska fult arkitektoniskt påhäng. 50 år senare är rullstolsaccess en integrerad del av en byggnads gestaltning.
 
Ett högkvalitativt inomhusnät för 5G kommer sannolikt att ha en motsvarande utveckling som rullstolsramperna hade. Från ett exotiskt påhäng till en integrerad del av en byggnads gestaltning. Här har givetvis lönsamhetsaspekten en central position för varje fastighetsägare. Rådet blir att inleda med hyresgäster med högt ARPU.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande seminarier. I seminarium 2 i april kommer valet av inomhusnät att behandlas.