Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
093fd214 2159 4ec7 b876 ac4cfb2cfb03
I oktober 2020 kan det bli lag på energimätning i flerbostadshus i Sverige. EU-direktivet EU 2018/2002 som inkluderar bestämmelser om mätning och debitering ska vara implementerat senast 25 oktober 2020. I en framtid med stabila 5G-nät inomhus kommer värmemätning, elmätning och varmvattenmätning bli avsevärt enklare. Nya appar förutspås, som med automatik kan spara energi och pengar åt både fastighetsägare och hyresgäster.
 
Svenska byggnader är i genomsnitt mycket energieffektiva men även i Sverige finns det mindre energieffektiva byggnader. IMD (Individuell Mätning och Debitering) kan vara en lösning i dessa fall. Om ytterligare energisparande inte är möjligt i en byggnad, är det enligt direktivet fullt möjligt att motivera varför IMD inte är kostnadseffektivt eller tekniskt möjligt. Eller att beskriva att andra lösningar redan har implementerats, som minskar möjligheten till ytterligare besparingar genom IMD. I den nya lagtexten ska det då bli möjligt att bli undantagen lagkravet på IMD.
 
Den tänkta lagen om IMD har lett till diskussioner i Sverige. Delar av fastighetsbranschen har protesterat mot IMD och menar att den enskilde hyresgästen inte kan göra så mycket för att spara energi. I Sverige tillämpas vanligtvis ”varmhyra”. Det innebär att fastighetsägaren har en starkare drivkraft att spara energi än vad hyresgäster och konsumenter har. Det har också varit fastighetsägaren som lättast kan vidta åtgärder i form av bättre isolerat klimatskal, lågtemperatursystem, mer energieffektiv ventilation och styrning samt eventuellt byte av primär värmekälla.
 
Sverige står inför en effektbrist. Kärnkraftsreaktorer ska stängas – samtidigt som elbilsförsäljningen ökar. Utbyggnaden av HVDC-ledningar tar 10-15 år. Byggnadssektorn representerar nära 40% av Sveriges energiförbrukning, med cirka 150 TWh. Frågan är om 5G och lokal teknik med sensorer och uppkopplade apparater kan driva fram en utveckling där hyresgäster och konsumenter ytterligare kan påverka sin energikonsumtion?
 
Multivariabla funktioner
Svaret är tveklöst ja. En avgörande fördel med utvecklingen kring 5G är möjligheten till ny funktionalitet som bygger på multivariabla och robusta regelsystem. Utvecklingen öppnar upp för trådlöst uppkopplade sensorer som har batterier med allt längre livslängd. 5G chipsets med hög energieffektivitet kommer dessutom att kunna meddela när batteriet behöver bytas. Med 5G-antenner inomhus som mäter signalstyrka, blir det även möjligt att ge koordinaterna på den sensor som behöver byta batteri. Dessa sensorer kan, tillsammans med omvärldsdata, ge en helt ny spelplan för energieffektivisering genom intelligenta system och AI. Elbilar ska givetvis laddas när tillgången på el är stor och elpriset är som lägst.
 
Utöver energitekniken kommer även andra delar av fastighetstekniken att bli mobilt uppkopplade på ett multivariabelt sätt. Lokala brandsäkerhetssystem med vattendimma. Sensorer i golvbrunnar för översvämningsskydd. Mikrobiologiskt säkrat vatten vid hög partikeltäthet i servisledningen. Nyckelfria lås för digital och fysisk access. Det finns ett flertal områden där mobilt uppkopplad sensorteknik kommer att skapa nya möjligheter med 5G.
 
Kommande direktiv från EU-kommissionen berör hur variabeldata från olika tekniksektorer i en byggnad kan samverka för ett flertal olika syften. Satsningarna syftar till att stödja uppbyggnaden av öppna, interoperabla, sektoröverskridande och gränsöverskridande digitala plattformar och digitala lösningar i hela EU. Många sådana exempel kan finnas inom området livslångt boende. Monitorering av hälsa genom sensorer på kroppen kan givetvis kombineras med sensorer i bostaden, för att tidigt indikera om något ovanligt inträffar i ett kvarboende med en äldre person. Ett exempel är att personen har varit på toaletten i fyra timmar i rad. Eller att personen inte har öppnat kylskåpsdörren på fyra dygn. Det är samtidigt angeläget att löpande veta att puls och andning håller normala värden. För anhöriga kan alltså ett multivariabelt larm med kombinationen av fastighetsdata och hälsodata vara angeläget. Speciellt för den boende kan detta bidra till ökad trygghet. Av dessa skäl kommer alltså nya direktiv från EU-kommissionen, kopplat till det som kallas smart living. 5G-standarden erbjuder kryptering och behörighetskontroll som möjliggör en säker hantering av multivariabla funktioner.
 
Lägre installationskostnad – nya appar
En gemensam nämnare för framtidens mobila sensorteknik är givetvis att dragning av signalkablar och strömkablar går mot ett minimum. Det sänker kostnader och öppnar upp för nya affärsmöjligheter även för hyresgäster och konsumenter. Kan sensordata samlas på ett lagligt och korrekt sätt – exempelvis i befintliga fastighetssystem – kan intelligenta appar byggas som erbjuder helt nya multivariabla funktioner. Inom energi, livslångt boende, robotik och multimedia.
 
Projektet 5G i byggnad samlade Siemens, Schneider Electric och ABB den 26 november 2019 för att inleda diskussionen om datacentriska lösningar i fastighetssystem. Dessa leverantörer har grunderna för att kunna genomföra det datatekniker kallar ”edge computing”. Istället för att skicka upp dessa oceaner av data i molnet byggs lösningar där så mycket som möjligt av de stora datavolymerna processas lokalt, på de uppkopplade enheterna i fastigheten; alltså så nära datats ursprung som möjligt – ”at the edge of your network” – vilket betyder, ”i utkanten av ditt nätverk”. Därav begreppet ”edge computing”. I 5G kan fastigheten och nätverket definieras i 5G-standardens ”Network slicing”.
 
Exempelvis har Schneider Electric redan cirka 250 appar för sina systemplattformar, aktiva via en så kallad ”smart connector”. Genom att standardisera dessa integrationsplattformar är det projektets ambition att kunna öka nyttan av lokal teknik med multivariabla och robusta regelsystem.
 
Hackathon – energi
Projektet 5G i byggnad förbereder därför en serie med hackathon-events, genom att samla branschens aktörer, högskolor och programmerare kring kommande lagstiftning. Det faktum att Sverige står inför en effektbrist, motiverar givetvis att ett hackathon-tema kommer till stånd inom energi-området redan under 2020.
 
Målet för detta arbete är att harmonisera med aktuella direktiv och förordningar från EU samt att skapa konkurrenskraftiga lösningar både för den svenska och den globala marknaden. För svenska myndigheter skapas samtidigt en öppen integrationsplattform – med 5G som gemensam nämnare och i linje med utvecklingen av den digitala inre marknaden i Europa.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande seminarier. I seminarium 2 i april kommer valet av inomhusnät för 5G att behandlas.