Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
03ea8f0e 7190 4da7 8e7c 1fbbdd41f886
Nu inleds planeringen inför höstens strategimöten. Vårens projektarbete med marknadsanalyser och fördjupningar i teknikanvändning har skapat en god grund för att gå vidare med höstens två huvudfrågor. Affärsmodeller och firstline-support.
 
Affärsmodeller
Mobil teknik har till stor del handlat om makronätet de senaste fyrtio åren. Själva idén med en mobiltelefon har varit att kunna tala i telefon – mestadels utomhus. Efter introduktionen av smartphones finner vi att användningen har skiftat från telefonsamtal till internetanvändning – mestadels inomhus. När 5G nu kommer med sakernas internet och med högre radiofrekvenser, kommer förväntningarna att öka på fastighetsägarna. Förväntningar på att det ökande behovet av mobilt data inomhus kan tillgodoses. Med denna utveckling kommer nya affärsmodeller.
 
Firstline-support
Fastighetsägarnas hyresgäster kommer att omge sig med ett ökande antal mobilt uppkopplade ägodelar. Även själva fastigheten kommer att få ett ökande antal mobilt uppkopplade insatsvaror, exempelvis el- och energimätning, som kommer att vara lagstiftad. Den sammantagna ökningen av mobilt uppkopplade produkter kommer givetvis att skapa ett behov av teknisk support. Utöver den traditionella tekniska fastighetsförvaltning som vi är vana vid, kommer den framtida tekniska supporten att få ytterligare en dimension att ägna sig åt. Med ett ökande antal mobilt uppkopplade saker av skiftande komplexitet. För att hanteringen ska bli kostnadseffektiv krävs ny kompetens, nya stödsystem och nya processer.
 
Lagreglering
Digitalisering och mobil uppkoppling av samhällets fastigheter är till stora delar lagstiftad och tvingande. EU-direktivet 2018/2002 gäller sedan den 24 december 2018 inom den Europeiska unionen och största delen av detta måste bli lag i EU-länderna senast den 25 juni 2020. För vissa ändrade regler är tidsfristen för införlivande emellertid den 25 oktober 2020. EU-direktivet omfattar mätning av elförbrukning samt individuell mätning och kostnadsfördelning för värme, kyla och varmvatten för hushållsbruk. Det blir ett stort antal mätpunkter i varje lägenhet. Batteridrivna sensorer med uppkoppling utan signalkabel kommer här att minska kostnaderna rejält för fastighetsbolagen. Kan samma inomhusnät användas för hyresgästernas bredbandsbehov, kan övrig lagstiftning tillgodoses.
 
Plan- och bygglagen (PBL) har i sin senaste version ett tillägg i kapitel 8. Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bredbandsanslutning. I samma paragraf 4 stipuleras att Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hälsa. Hantering av hälsodata kommer i sig att vara hårt reglerad, vilket kommer att premiera 5G framför Wi-Fi 6 och andra mobila tekniker som inte har en dedikerad frekvens med låg latens vid ökande laster. EU-kommissionen trycker hårt på att den inre digitala marknaden ska vara standardiserad och ha maximal cybersäkerhet. Därför lyfts 5G fram som ryggraden i Europas alltmer digitaliserade ekonomier och samhällen. Fler EU-direktiv och lagstiftningar är därför att vänta.  
 
Strategimöten
Under våren 2020 anordnade projektet 5G i byggnad en rad temamöten med Post- och telestyrelsen (PTS). Diskussionerna med PTS gav en förståelse för hur myndigheten nu vill förenkla för fastighetsägare att bygga väl fungerande inomhusnät och att samtidigt behålla rådigheten över inomhusnäten, som affärsmässigt och juridiskt blir alltmer viktiga för fastighetsbolag att ha kontroll över.
 
Projektets telekomexperter bygger därför nu en ekonomisk modell som visar hur affärsmodellerna också förändras när nät för 5G byggs inomhus. Att fastighetsägare investerar i egna nät inomhus kommer givetvis att avlasta kostnader för operatörerna. Det innebär att vanliga mobiloperatörer med makronätverk kan sänka sina nätverkskostnader. Här öppnas möjligheter till nya former av samarbetsavtal.
 
Projektets telekomexperter bygger också en modell för firstline-support som även ska kunna testas tillsammans med en grupp fastighetsbolag redan i höst. Här finns en förhoppning att fler fastighetsbolag ansluter sig, speciellt från allmännyttan. Digitalisering är en demokratisk fråga och måste även inkludera medborgare i hyresrätter. Digitalisering med mobil uppkoppling och hög cybersäkerhet får inte bli en socioekonomisk fråga.
 
Höstens strategimöten blir de tionde och elfte i ordningen i syfte att skapa en strategi för hur vi tillsammans kan närma oss den globala standarden 5G.
 
Inbjudna teknikleverantörer spänner över ett brett spektrum, från hårdvara till mjukvara, från administration till artificiell intelligens. Därtill deltar fastighetsbolag samt kommuner och regioner från hela Sverige.
 
Strategimötena blir uppkopplade via Zoom. Om situationen tillåter hålls de på KTH under två intensiva timmar efter lunch. Med hänsyn till långväga delegater.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.