Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
5cf72f49 44db da7f d00a b6ccc11bf7a2

Statlig digitalisering

Användning av Internet och webben för att leverera statlig information och tjänster till medborgarna. Det är vad OECD mäter i sin DGI-mätning – i jämförelsen mellan höginkomstländer. I senaste mätningen är Sydkorea bäst och Sverige sämst.

Ny svensk utmaning
Rankingen från OECD handlar alltså om användning av Internet och webben för att leverera statlig information och tjänster till medborgarna. Sveriges mediokra placering kan troligtvis ge en förklaring till att också målsättningen för 5G och 6G tycks falla utanför svenska regeringars prioritering.

Det blir nu en utmaning för civilsamhället och näringslivet att få statliga institutioner att inse vikten av att Sverige kan bibehålla internationell konkurrenskraft när det gäller digitalisering. En jumboplacering i OECD:s DGI-index borde fungera som väckarklocka.

OECD:s digitala regeringsindex (DGI)
Regeringarnas användning av digital teknik, möjliggör enligt OECD utveckling av människocentrerade och användardrivna policyer. OECD:s digitala regeringsindex (DGI) sätter ett mått på omfattningen av digitala myndighetsstrategier och initiativ genom att bedöma förekomsten av en helhetsstyrning för att använda digital teknik och använda data i centrala och federala offentliga organisationer.

Bedömningen baseras på de sex dimensionerna i OECD:s digitala regeringspolicy:

  1. digital by design

  2. datadriven offentlig sektor

  3. regeringen som plattform

  4. öppen som standard

  5. användardriven

  6. proaktivitet

Sverige intar jumboplatsen i tre av de sex dimensionerna; digital by design, användardriven och proaktivitet. Sammantaget blir Sverige sämst av alla 33 nationer som ingår i jämförelsen – en brutal justering av självbilden som industri- och välfärdsnation.

Digital by design bedömer styrningen och införandet av digital teknik för att ompröva och omarbeta offentliga processer, förenkla förfaranden och skapa nya kommunikationskanaler och engagemang med samhällets intressenter.

Datadriven offentlig sektor mäter i vilken utsträckning regeringar värderar data som en strategisk tillgång och etablerar mekanismer för styrning, åtkomst, delning och återanvändning, för förbättrat beslutsfattande och tillhandahållande av tjänster.

Regeringen som plattform indikerar i vilken utsträckning regeringar distribuerar delade plattformar, standarder och tjänster för att hjälpa förvaltningar att fokusera på användarbehov i utformning och leverans av offentliga tjänster.

Öppna som standard mäter graden av öppenhet i statliga data och beslutsfattande processer tillgängliga för allmänheten, inom gränserna för befintlig lagstiftning och i balans med nationella och allmänna intressen.

Användardriven bedömer i vilken utsträckning användarbehov beaktas vid utformningen av policyer och tjänster, inklusive genom användning av inkluderande mekanismer (t.ex. dedikerade tjänstedesignmekanismer eller digitala verktyg för att förstå användarnas behov).

Proaktivitet jämför nivån av förväntan hos regeringar att ta hand om människors behov och reagera på dem snabbt, och undviker behovet av besvärliga data- och tjänsteleveransprocesser.

Högre tjänstemän svarar
Data för OECD Digital Government Index samlas in genom OECD Survey on Digital Government, som utformades för att övervaka implementeringen av OECD:s rekommendation från Council on Digital Government Strategies. Undersökningen genomfördes av 29 OECD-länder. Enkätsvararna är övervägande högre tjänstemän i centrala och federala regeringar som leder och genomför digitala regeringsreformer. För ytterligare metodinformation, se https://oe.cd/il/dgimethodology.

OECD – ekonomisk utveckling
OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling – är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi, främst i de 38 medlemsländerna.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.