Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
9637ef8d 0868 4ecf 99a4 65e211b96a82
Storstad eller glesbygd. Sjukhus eller byanät. PTS presenterade det kommande erbjudandet om lokala tillstånd med eget 5G-spektrum på senaste regionmötet den 2 april. Lokala tillstånd ger möjlighet till en lösning med egen rådighet som passar både sjukhuset i storstaden eller mobil uppkoppling på en mindre ort.
 
Morgan Westring, internationell samordnare på spektrumavdelningen på PTS, presenterade myndighetens planer för det som kallas lokala tillstånd i samband med regionmötet med det multinationella klustret i projektet 5G i byggnad. I coronatider blev det en länk-presentation på OpenLab vid KTH – utan live-publik. Ett fyrtiotal mötesdeltagare fanns istället med via länk på en storskärm i KTH:s Zoom-system.
 
Lokala tillstånd har till syfte att tillgodose organisationers behov av lokalt 5G, inom- och utomhus i hela Sverige.  Tillståndet möjliggör mobil digitalisering av verksamheter som på olika sätt skiljer sig från de vanligaste mobila uppkopplingarna utomhus i Sverige. Det kan vara en gruva, en tillverkande industri eller ett stadsnät som har behov av att komplettera sina fibernät med mobil access. Dessa lokala 5G-nät kan givetvis driftas av befintliga operatörer om ett sådant behov föreligger.
Morgan Westring är ansvarig för hur PTS ska arbeta fram villkoren för lokala tillstånd för 5G-tillämpningar. För PTS är det viktigt med en teknikneutral bas när radiotillstånd ges. Det lokala tillståndet kan även användas för exempelvis 4G. När nu PTS arbetar med att utforma förutsättningar och villkor för lokala tillstånd, är det viktigt att ta hänsyn till hur de olika användarfallen kan komma att se ut.
 
Regionmötet på KTH innehöll därför diskussioner om behov och efterfrågan. Multinationella leverantörer av medicinsk teknik, fastighetsteknik och mobil teknik bidrog till att skapa en första diskussion om de viktigaste kategorierna av användarfall. För PTS del är det nu viktigt att tillse att villkoren för de lokala tillstånden omfattar så många som möjligt av behoven.
 
När 5G kommer är det väsentligt att lokala lösningar ska kunna samexistera med nationella lösningar. PTS berättar att olika länder i Europa har valt olika sätt att möjliggöra lokala 5G-nät. Finland har valt en väg utan lokala tillstånd och låter istället operatörerna skapa erbjudanden som ombesörjer lokala lösningar inom befintliga spektrum. Tyskland gör ungefär som Sverige och gör det möjligt för exempelvis stora industriföretag att ha egen rådighet över sina inomhusnät, utan inblandning av operatörer. Storbritannien har valt en lösning där man, med delning som utgångspunkt, öppnar för att spektrum med annan befintlig användning även ska kunna användas lokalt med 5G.
 
PTS har emellertid bestämt sig för att möjliggöra lokala tillstånd i Sverige, efter det att 2300–2380 MHz och 3400–3720 MHz har auktionerats ut under hösten 2020. Syftet med de lokala tillstånden kan delas upp i två delar. Den första delen innebär att även där det finns fungerande makronät för 5G kan det finnas behov som operatörerna inte kan täcka. Den andra delen lyfter fram att det för PTS är viktigt att inte begränsa utbudet till några få stora aktörer. PTS ser att det kan finnas specialiserade och riktade aktörer som kan vara en del av utvecklingen och genom sin specialinriktning fortsatt befästa Sverige som en ledande IT-nation. Som exportnation och som välfärdsstat med hög teknisk nivå.
 
Detta är ambitioner som sammanfaller med projektet 5G i byggnad. Projektet kommer därför att fortsätta dialogen med PTS i denna ambition. I ett nästkommande möte efter påsk kommer arbetet att fortskrida med att ta fram en lång lista med exempel på speciella behov inom industri, sjukhus, och byanät. Med täckande beskrivningar kring hur detaljerna ska se ut, exempelvis inom hälso- och sjukvårdssektorn.
 
Beskrivningarna behöver tas fram på lång sikt, eftersom tillstånden sträcker sig över långa tidsperioder. Diskussionerna behöver därför vara både jordnära och futuristiska. Genom att samla olika representanter både från leverantörssidan och användarsidan blir det möjligt att förstå såväl behoven som utveckling av behoven. Det kan gälla krav på mobilitet men även krav på kapacitet.
 
PTS tittar separat på inomhus- och utomhusanvändning. PTS vill se hur tillståndskriterierna kanske kan variera i hög tätortsgrad och låg tätortsgrad. Exempelvis vilka datamängder som kan komma att bli aktuella för olika applikationer i ett 5G-nät inomhus. PTS tittar även på hur nummer och koder för mobil användning ska hanteras i de nät som byggs. Exempelvis vilka krav på säkerhet och tillgänglighet som är aktuella. Eftersom lokala nät inomhus och utomhus kan komma att kopplas ihop med makronätet, kan kraven på säker kommunikation komma att vara lika stora som för makronäten. För lokala tillstånd kommer det att vara nödvändigt att synkronisera med omgivande nät utanför den egna tomtgränsen. Det kommer därför att vara viktigt att hitta lösningar tillståndshavare emellan. Här vill PTS skapa förutsättningar för framtida tillståndshavare att hitta lösningar utan alltför mycket byråkrati eller inblandning från PTS.
 
De lokala tillstånden kan vara stora tomtområden med olika funktionalitet och möjlighet till network slicing. Det är inte ännu bestämt om de lokala tillstånden ska vara knutna till geografiska fastigheter. Vid en relation till fastigheten kommer ett medgivande från fastighetsägare att behövas. Tillståndstiden för lokala tillstånd ska eftersträvas vara så lång så att lösningar blir attraktiva och samtidigt ger utrymme för att hänga med i innovation och utveckling.
 
Målet för PTS är nu att arbeta fram en helhetsbild till sommaren och vill därför ha fler möten med projektet 5G i byggnad redan under våren. PTS är alltså intresserade av att bringa klarhet i vilka krav och funktioner som kommer att behövas exempelvis i ett stort sjukhus eller i ett samhälle på landsbygden, där mobil digitalisering behövs för att uppkopplad hemtjänst och hemmonitorering ska fungera. Denna diskussion ligger även i projektets intresse.
 
Kontakta därför gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.