Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
359b61f8 8574 7975 cf45 74f95d6a1785

Byggregler 1970-2024

Det var på 1970-talet som byggnader på allvar började anpassas för rullstolar.
Nu kommer e-hälsa – vår tids rullstolsramper och handikapptoaletter.

Samhällets riktning är tydlig. Vi ska kunna vara medicinskt uppkopplade redan om två år. Lagstiftning och byggreglerna – som redan är framåtriktade – kommer att möjliggöra en cybersäker mobil uppkoppling både utomhus och inomhus. I bostaden, på jobbet, på bussen och i livsmedelsbutiken. För fastighetsägare blir det ytterligare en anpassning till ny lagstiftning.

Medborgare med nedsatt funktion
Med tanke på samhällets framtida tonvikt på e-hälsa, med wearables, distansdiagnostik och uppkopplade hjälpmedel, kan ett säkert mobilt nät inomhus jämföras med de rullstolsramper som introducerades i början av 70-talet. Även medborgare med nedsatt funktion skulle ha tillgång till samhällets byggnader. Inte bara de personer som bodde eller arbetade i byggnaden för tillfället.

Inledningsvis ritades ramperna som ett exotiskt men ganska fult arkitektoniskt påhäng. 50 år senare är rullstolsaccess en integrerad del av fastigheten och byggnadens gestaltning. Samhället byggs numera med integrerade lösningar för rullstolsburna personer som omfattar handikapparkering, dörröppnare, handikapptoaletter, lågt placerade ljusknappar, hissar – och – givetvis ramper.

Det som står på tur nu är den digitala uppkopplingen relaterad till hälsomätningar. För en betydligt större samhällsgrupp denna gång.

Inte bara på sjukhus
På 1970-talet – strax innan handikappanpassningens era – var förståelsen för nya krav begränsad. Personer i rullstol förknippades med institutioner och sjukhus. Förståelsen var låg för samhällets ambitioner att anpassa byggreglerna för just rullstolar.

Att kontinuerligt kunna mäta sin hälsa, innebär en väsentlig möjlighet för personer som bär på någon av våra folksjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, tumörsjukdomar, allergier, cancer, övervikt, diabetes och infektionssjukdomar är utbredda även i den arbetsföra befolkningen. Uppkopplad monitorering bidrar exempelvis till att medicinering kan fungera i vardagen utan att belasta primärvården. För personer med folksjukdomar innebär digitaliseringen en enklare vardag och därmed högre livskvalitet. Distansdiagnostik är här för att stanna.

Pandemier
Speciellt infektionssjukdomar är ett globalt exempel som alla i samhället numera kan relatera till – genom COVID-19. En stor del av samhällskostnaden under senaste pandemin hade kunnat undvikas om en fungerande bärbar sensorteknik hade funnits på plats. Ett uppkopplat armband som mäter cytokiner, puls och kroppstemperatur hade kunnat skydda samhället från en total nedstängning – med färre dödsfall och färre konkurser. Cytokiner är en grupp proteiner och peptider vars funktion är att bära kemiska signaler, vilka kan påvisa smitta.

Integrerade framtida lösningar
Ett högkvalitativt inomhusnät för 5G kommer att ha en motsvarande utveckling som rullstolsramperna hade. Från ett exotiskt påhäng till en integrerad del av en byggnads gestaltning.

Andemeningen finns redan framtagen i nationella styrande dokument. Dels i Plan- och bygglagen (PBL), i Boverkets författningssamling (BFS) och dels i Boverkets byggregler (BBR).

Bestämmelserna i PBL är framåtblickande. De syftar till att främja en samhällsutveckling med en god och långsiktigt hållbar livsmiljö även för kommande generationer. En byggnad ska dessutom vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Lagtext kring e-hälsa
Även samhällets ambitioner när det gäller e-hälsa regleras i PBL. Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hälsa. Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bredbandsanslutning.

Samtida och framtida tolkningar kommer även att påverkas av EU-direktiv, däribland NIS 2-direktivet, som blir svensk lagstiftning 2024.

Resultatet av EU:s ambitioner kan redan utläsas i bland annat EU:s verktygslåda för 5G-säkerhet: 5G-nät är den framtida ryggraden i våra alltmer digitaliserade ekonomier och samhällen. Miljardtals uppkopplade föremål och system berörs, även i kritiska sektorer som energi, transport, bankverksamhet och hälso- och sjukvård.

Det råder inget tvivel om att 5G tillmäts en större betydelse än jämförbara mobila tekniker. Kraven på säkerhet, robusthet och samhällskritisk användning fäller avgörandet.

Seminarium
Det seminarium NIS 2-direktivet 2023 som arrangeras den 7 februari behandlar detta. NIS 2 sätter målbilden för säker digitalisering inom offentlig förvaltning och fastighetsbolag. Cybersäkerhet kommer att beröra allt fler organisationer. Det finns därför ett behov av att belysa NIS 2 ur olika synvinklar. Under seminariet sätts cybersäkerheten i första rummet, med juridisk, teknisk och affärsmässig kompetens.

Klicka här – Seminarieprogram NIS 2-direktivet 2023

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.