Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Cf3721b2 799c a307 38b4 c412ab32fe6a

Statlig digitalisering 

Användning av Internet och webben för att leverera statlig information och tjänster till medborgarna. Det är vad OECD mäter i sin DGI-mätning – i jämförelsen mellan höginkomstländer. I föregående mätning 2019 var Sydkorea bäst och Sverige sämst.

Sverige har fortfarande en svag position i den europeiska jämförelsen ovan men har tagit sig förbi Slovenien i senaste mätningen. Ungern, Kroatien och Rumänien – nya nationer i mätningen för 2023 – har tagit över Sveriges jumboplacering från 2019.

Eftersom digitalisering är ett sätt för OECD att mäta områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen, är det alarmerande att Sverige inte har tagit sig i kragen sedan 2019. 

Svenska regeringens initiativ till en färdplan för en nationell digital infrastruktur är emellertid ett steg i rätt riktning. EAA-direktivet, rörande Tillgänglighet av tjänster som blir svensk lag i juni 2025, bedöms också bidra till en ökad svensk satsning på statlig digitalisering.

Fortsatt svensk utmaning
Rankingen från OECD handlar alltså om användning av Internet och webben för att leverera statlig information och tjänster till medborgarna. Sveriges fortsatta mediokra placering kan troligtvis ge en förklaring till att också målsättningen för 5G och 6G tycks falla utanför svenska regeringars prioritering. 

Det blir en fortsatt utmaning för civilsamhället och näringslivet att få statliga institutioner att inse vikten av att Sverige kan bibehålla internationell konkurrenskraft när det gäller digitalisering. En fortsatt jumboposition i OECD:s DGI-index borde fungera som väckarklocka.

OECD:s digitala regeringsindex (DGI) 
Regeringarnas användning av digital teknik, möjliggör enligt OECD utveckling av människocentrerade och användardrivna policyer. OECD:s digitala regeringsindex (DGI) sätter ett mått på omfattningen av digitala myndighetsstrategier och initiativ genom att bedöma förekomsten av en helhetsstyrning för att använda digital teknik och använda data i centrala och federala offentliga organisationer. 

Bedömningen baseras på de sex dimensionerna i OECD:s digitala regeringspolicy

  1. digital by design 
  2. datadriven offentlig sektor 
  3. regeringen som plattform 
  4. öppen som standard 
  5. användardriven
  6. proaktivitet 

Digital by design bedömer styrningen och införandet av digital teknik för att ompröva och omarbeta offentliga processer, förenkla förfaranden och skapa nya kommunikationskanaler och engagemang med samhällets intressenter.

Datadriven offentlig sektor mäter i vilken utsträckning regeringar värderar data som en strategisk tillgång och etablerar mekanismer för styrning, åtkomst, delning och återanvändning, för förbättrat beslutsfattande och tillhandahållande av tjänster.

Regeringen som plattform indikerar i vilken utsträckning regeringar distribuerar delade plattformar, standarder och tjänster för att hjälpa förvaltningar att fokusera på användarbehov i utformning och leverans av offentliga tjänster.

Öppna som standard mäter graden av öppenhet i statliga data och beslutsfattande processer tillgängliga för allmänheten, inom gränserna för befintlig lagstiftning och i balans med nationella och allmänna intressen.

Användardriven bedömer i vilken utsträckning användarbehov beaktas vid utformningen av policyer och tjänster, inklusive genom användning av inkluderande mekanismer (t.ex. dedikerade tjänstedesignmekanismer eller digitala verktyg för att förstå användarnas behov).

Proaktivitet jämför nivån av förväntan hos regeringar att ta hand om människors behov och reagera på dem snabbt, och undviker behovet av besvärliga data- och tjänsteleveransprocesser.

Högre tjänstemän svarar
Data för OECD Digital Government Index samlas in genom OECD Survey on Digital Government, som utformades för att övervaka implementeringen av OECD:s rekommendation från Council on Digital Government Strategies. 33 medlemsländer, 4 anslutningsländer och ett partnerland deltog i 2023 års upplaga av DGI. Enkätsvararna är övervägande högre tjänstemän i centrala och federala regeringar som leder och genomför digitala regeringsreformer. För ytterligare metodinformation, se https://oe.cd/il/dgimethodology.

OECD – ekonomisk utveckling
OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling – är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi, främst i de 38 medlemsländerna.

Seminarier om ny lagstiftning
Sverige ligger efter USA och andra länder i 5G-utbyggnad och cybersäkerhet men har nu möjlighet att accelerera utvecklingen i samband med introduktionen av ny lagstiftning. Förslagsvis blir kommande EU-lagstiftning utifrån CRA-, EAA-, NIS 2- och CER-direktiven en sådan anledning att bygga ut säkrare och mer funktionella nät i samhället.

Även många bostäder i Sverige blir i en snar framtid föremål för nätutbyggnad – med högre lagstadgade krav på cybersäkerhet. Den 19 mars inleds med seminariet NIS 2-teknik - Allmännyttans fastighetsbolag. Då sammanfattas det ansvar som kommuner och kommunalt ägda fastighetsbolag har när vården flyttar in i allmännyttans bostäder.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Du hittar alla tidigare veckobrev på https://www.5gibyggnad.se/letters.