Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
D2fb0f6f ea6e 1e01 73d7 fbbd1fa83aef

NIS 2-teknik - Allmännyttans fastighetsbolag

Kommunstyrelsen får personligt ansvar för cybersäkerheten i kommunens verksamheter. Styrelsen för kommunens egna fastighetsbolag har därför att följa de riktlinjer för lagreglerad cybersäkerhet som kommunstyrelsen beslutar.

Det är innebörden av NIS 2- och RCE-direktiven från EU, med personligt ansvar för högsta ledningen när det gäller cybersäkerhet och motståndskraft i väsentliga entiteter.

Juridiska aspekter
Utöver kommunallagen, plan- och bygglagen och lagen om elektronisk kommunikation, tillkommer nya krav från EU, parallellt med ny svensk lagstiftning, som ökar kraven på kommunalt ägda fastighetsbolag. Det lutar mer åt att allmännyttans fastighetsbolag definitionsmässigt är en väsentlig entitet, än att allmännyttans fastighetsbolag inte är det. Sammantaget, finns en grad av överenstämmelse som inte är försumbar.

  • Kommuner definieras som väsentlig entitet av EU, vilket inbegriper verksamheterna vård, hälsa, vatten, avlopp, fjärrvärme och fiber, oavsett organisationsform.

  • Den nya socialtjänstlagen ger kommuner ett ökat medicinskt ansvar och ett ökat fokus på förebyggande insatser. Därtill kommer nya äldreomsorgslagen.

  • 20 av 21 regioner har en överenskommelse med sina kommuner om skyldigheten att erbjuda hemsjukvård. Alla regioner utom Region Stockholm har sådana avtal.

Aktuell teknik
Virtuella sjukhus kommer att finnas utanför sjukhusen och ska kopplas upp med nya digitala tjänster inom en snar framtid. För allmännyttan innebär detta nya krav på tekniska installationer – mot bakgrund av det åldrande samhället med minskande personaltäthet.

Kommersiella aspekter
Även privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar kommer att påverkas, vilket innebär att konkurrensen skärps när det gäller att kunna erbjuda säkra uppkopplingar och relevanta boendevillkor. För allmännyttan innebär teknikfrågan en ökad konkurrens om hyresgästerna.

Allmännyttans fastighetsbolag – sammanfattning
Det medicinska ansvaret kommer i framtiden alltmer att baseras på informerade beslut med digitala lösningar. Med historiskt data och med multivariata analyser av realtidsdata från olika typer av sensorer. Sensorer exempelvis i och på människokroppen, i sängen, i rullstolen, i bostaden och utanför bostaden.

Bakgrunden är att antalet medborgare över 80 år kommer att öka med cirka 50 procent de närmaste tio åren. Gruppen 80+ utgör idag 5 procent av befolkningen och konsumerar 26 procent av all vårdtid. Gruppen 65+ utgör 20 procent av befolkningen och konsumerar 55 procent av all vårdtid. I Stockholm kommer vi alltså i teorin att behöva bygga ett ytterligare Nya Karolinska för att klara situationen om tio år – om det inte vore så att det inte finns tillräckligt med läkare och sjuksköterskor för att bemanna ett nytt sjukhus i traditionell mening. Enligt både Socialstyrelsen och IVO saknas det redan idag vårdpersonal inom samtliga 21 regioner i Sverige. Antalet arbetsföra per 80+ minskar och därmed skatteintäkternas möjlighet att skala upp befintliga strukturer. Det blir därför inte helsatsningar på sjukhus utan i stället på digitalisering i boendemiljön. Sveriges regering har under 2020, tillsammans med SKR, TCO och Kommunal, inrättat en Välfärdskommission som ska arbeta med en samordnad digitalisering för att klara de kommande utmaningarna.

Av beskriven anledning blir det alltså en ny socialtjänstlag och äldreomsorgslag i Sverige, med ett ökande kommunalt ansvar. I EU lanseras E-hälsa som en av fem pelare i EU:s verktygslåda, just för att hälso- och sjukvård ska kunna utföras på andra platser än på sjukhusen. I Sverige är det fler 65-plus som bor i eget boende med hemtjänst än som bor i särskilt boende. Antalet boende i särskilt boende har minskat sedan 1995. Antalet kvarboende ökar. Här finns en tydlig koppling till allmännyttans fastighetsbolag, som har cirka 200 000 hyresgäster över 65 år och cirka 50 000 hyresgäster över 80 år, om statistiken appliceras.

Kombinationen av förändringar i demografi och skärpta EU-krav på cybersäkerhet och datasäkerhet ger vid handen att kommuner kommer att få ett allt tydligare tryck på att klara hemsjukvård och äldreomsorg med nya digitala lösningar på ett säkert sätt. Här finns kopplingarna till patientdatalagen, GDPR, NIS2, RCE och Cyber Security Act. Att Sverige nu får en skarpare socialtjänstlag och äldreomsorgslag, spiller över på kommunalt ägda fastighetsbolag, som fortsatt kommer att utgöra en betydande boendeform för kommunens äldre medborgare. Mer betydande än särskilda boenden, eftersom fler bor i egen lägenhet.

Att skärpta EU-krav kommer att bli verklighet råder inget tvivel om. OM EU-kommissionen anser att kommuner och förvaltningsentiteter under kommuner ska definieras som väsentlig entitet, inkluderas givetvis många kommunala samhällsviktiga tjänster, såsom hälsa, vård, vatten, avlopp, fjärrvärme och fibernät. Detta oavsett organisationsform – för dessa tjänster finns kommunalt ägda aktiebolag. Bedömningen är den, att vård med uppkopplad hemsjukvård i allmännyttans fastigheter och genom dess inomhusnät har motsvarande vikt som sjukhusvård med ovan beskrivna bakgrund, med de medicinska, etiska och integritetsrelaterade hänsyn som lagstiftaren avser att värna och stärka.

Seminarium 3 oktober - NIS 2-teknik - Allmännyttans fastighetsbolag
Seminariet den 3 oktober handlar om hur tekniken ska se ut i allmännyttans fastighetsbolag – för att mäta upp till kommande lagstiftning och för att skapa tillit inför framtiden.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.