Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
E39a7950 74c9 4ed0 8c3b 3cf83d1575d5
5G-lanseringen under 2020 kommer att utgöra en enande faktor för Sveriges kommuner och regioner – politiskt och tekniskt. Genom EU tillför 5G dimensioner som kommer att påskynda standardisering på flera plan i samhällsutvecklingen. För skattebetalarna innebär det på sikt betydande skalfördelar – med bättre och mer kostnadseffektiva lösningar inom flera samhällssektorer. Främst inom energi, transporter samt hälso- och sjukvård.
 
Strategin för den digitala inre marknaden, som EU-kommissionen föreslog 2015, lägger grunden för ett enat och hållbart europeiskt digitalt samhälle.
 
EU:s vision för ett digitaliserat Europa inkluderar ett främjande av digital och ekonomisk konkurrenskraft i unionen och digital sammanhållning. I slutsatserna betonas de främsta prioriteringarna och utmaningarna för ett starkt, konkurrenskraftigt, innovativt och starkt digitaliserat Europa. Prioriteringarna avser
  • stöd till innovation och främjande av viktig europeisk digital teknik
  • respektera etiska principer och värden inom artificiell intelligens
  • stärka Europas cybersäkerhetskapacitet
  • förbättra de digitala färdigheterna
  • utveckla gigabitsamhället, inklusive 5G
5G – Enklare för kommuner och regioner
Som medlemsnation i EU, har Sverige givetvis stora möjligheter att dra nytta av Europas digitala sammanhållning. Direktiv och förordningar från EU kommer att omsättas i svenska lagar, förordningar och regleringsbrev. Svenska leverantörer blir genom en global standard mer konkurrenskraftiga. Standardiseringen kommer också att innebära att upphandling av lösningar inom exempelvis medicinsk teknik, e-hälsa, välfärdsteknik och hjälpmedel kommer att förenklas. Kraven från EU kommer att styra upp teknikvalen när det gäller artificiell intelligens, datalagring och cybersäkerhet. Standardiseringen kommer samtidigt att skapa ett större utbud av lösningar med högre kvalitet. Det är också 5G-utvecklingen som kommer att få ekonomiska medel inom innovation och marknadsutveckling.
 
Cybersäkerhet
EU-kommissionen identifierar vissa kritiska sektorer i samhället, däribland hälso- och sjukvårdssektorn, där 5G-nät är en framtida ryggrad. Wi-Fi har lyfts fram för enklare applikationer, exempelvis i bibliotek eller andra allmänna platser inomhus med begränsade krav på säkerhet och utomhusuppkoppling. Det är emellertid uppenbart att kraven på cybersäkerhet bidrar till att EU fokuserar på 5G i hälso- och sjukvårdssektorn, med hänvisning till stabilare radioteknik och säkrare kryptering – såväl inomhus som utomhus. En relevant frågeställning är hur länge Wi-Fi behövs i en byggnad efter att ett väl dimensionerat 5G-nät är inmonterat.
 
Behörighetskontroll
5G-standarden erbjuder även möjlighet till kontroll av behörighet i en viss del av ett 5G-nät. Det kan exempelvis vara en sjukhusbyggnad eller en verksamhetsutövare. För hälso- och sjukvårdssektorn möjliggör detta en säkrare decentraliserad arkitektur, med avancerad lokal datorkraft, som kan bistå med nya kostnadseffektiva lösningar i en sjukhusfastighet. Ett exempel kan vara åtkomst av olika delar i ett journalsystem. Ett annat exempel är automatisk transport av sjukhussängar. Historiskt har behörighetskontroll varit en IT-fråga. I takt med att den mobila tekniken närmar sig IT, kommer allt fler funktioner att finnas i nätet.
 
Fastighetsnära datalagring
Lokala nätdelar i 5G, så kallad Network slicing, med decentraliserad datorkraft och datalagring, ger ökade möjligheter till multivariabla lösningar med maximal överföringshastighet. Viktiga exempel är automation och robotik. För hälso- och sjukvårdssektorn finns en rad tänkbara användningsområden som redan testas och diskuteras. Robotkirurgi, förarlösa transporter och intelligenta duschar är tänkbara områden som kan minska personalinsatserna och samtidigt öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten i verksamheten. Datalagringen är dels en regulatorisk fråga men för tidskritiska processer är det också en teknisk fråga.
 
Utvecklade fastighetssystem
Frågan är då hur de lokala datasystemen nu kommer att utformas. I projektet 5G i byggnad inkluderas samtliga de EU-direktiv som berör en byggnad. Det är direktiv som berör exempelvis energi, mikrobiologisk säkerhet, konnektivitet, datalagring, AI och cybersäkerhet. Eftersom byggnadens styr- och reglersystem redan hanterar vissa av dessa processer, studerar projektet 5G i byggnad möjligheten att använda öppna och utbyggda SCADA-system i utvecklingen. Diskussionerna förs med Siemens, Schneider Electric och ABB – samtliga globala leverantörer med industriell erfarenhet. De förslag som tas fram möjliggör för tredjepartsleverantörer och multivariabla lösningar, där även automation, robotik och AI hanteras.
 
Målet för detta arbete är att harmonisera med aktuella direktiv och förordningar från EU samt att skapa konkurrenskraftiga lösningar både för den svenska och den globala marknaden. För svenska myndigheter skapas samtidigt en öppen integrationsplattform – med 5G som gemensam nämnare och i linje med utvecklingen av den digitala inre marknaden i Europa.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande seminarier. I seminarium 2 i april kommer valet av inomhusnät för 5G att behandlas.