Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
9f81ea18 3b8b 2952 0c49 64e022012974

Teknik och ansvarsfördelning

Kommun, region, fastighetsbolag och hyresgäst.
Dessa fyra blir sannolikt de parter som vanligtvis delar notan för den uppgraderade uppkopplingsteknik som kommer i spåren av NIS 2- och RCE-direktiven. Krav på redundans och hög End-to-End-säkerhet kommer att ge ökade kostnader och det behövs en struktur och en teknisk lösning för att kunna beräkna kostnadsansvar. 5G bidrar till att kostnadsansvaret inte trillar mellan stolarna.

Seminarier i maj
Det blir därför två teman som utgör inriktningen för två anslutande seminarier i maj.

  • Den 16 maj beskrivs de teknikalternativ som lagen kräver.

  • Den 30 maj beskrivs den ansvarsfördelning som blir rimlig.

Dessa bägge seminarier kraftsamlar med ledande experter från berörda sektorer. Forskning, telekom, hälso- och sjukvård samt fastighetsbolag inom kommunal sektor.

Ansvarsfördelningen
Väsentlig entitet är ett centralt begrepp inom den nya lagstiftningen. Väsentlig entitet ersätter det tidigare begreppet samhällsviktig verksamhet och involverar ett ökande antal samhällssektorer – exempelvis kommuners och regioners verksamheter. Framför allt blir det fler sektorer som involveras i den kedja som krävs för att tillräcklig cybersäkerhet ska kunna upprätthållas i kommuners och regioners verksamhet. Det blir den väsentliga entitetens skyldighet att säkra att dess underleverantörer kan leverera den cybersäkerhet som krävs i leveranskedjan. Av det skälet kan kommunens äldreomsorg förvänta sig av det kommunala fastighetsbolaget att tillhandahålla rätt konnektivitet i de lägenheter där hyresgäster bor och där exempelvis uppkopplad välfärdsteknik och distansdiagnostik finns.

Delat ansvar, exempelvis för hälso- och sjukvård, äldreomsorg och fastighetsbolag blir därför ett vanligt förekommande arrangemang.

Kommunens betalningsansvar
Kommuner har ett lagstadgat ansvar inom äldreomsorgen. Med nya Socialtjänstlagen ökar dessutom kommunernas medicinska ansvar ytterligare. Idag ansvarar kommunerna enligt 12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § HSL för hälso- och sjukvård (dock inte läkarinsatser) i särskilda boendeformer, dagverksamheter och, i de fall man har avtal med regionen, även för hemsjukvård i ordinärt boende, det vill säga patientens privata bostad. När det gäller hemsjukvård ligger det primära ansvaret på regionerna även om kommunerna har fått befogenheter att erbjuda dem som vistas i kommunen hemsjukvård. Regionen har även möjlighet att, genom en överenskommelse med en kommun, överlåta skyldigheten att erbjuda hemsjukvård. I dag har alla regioner utom Region Stockholm ingått sådana överenskommelser.

Regionens betalningsansvar
Hemmonitorering har sina rötter från 1983. Landstingen fick då ett lagreglerat uppdrag att arbeta förebyggande. Utöver att erbjuda sjukvård ålades landstingen att förebygga ohälsa hos befolkningen, genom insatser riktade såväl mot människorna som miljön. I en förlängning – med uppkopplade sensorer på kroppen – är det givetvis ett sammankopplat nät, utomhus och inomhus, som ska möjliggöra e-hälsa och hemmonitorering. Nu kommer e-hälsa – vår tids rullstolsramper. Primärvårdens lagstadgade ansvar ska här samverka med exempelvis kommunernas lagstadgade ansvar inom äldreomsorgen. Här finns goda exempel runt om i Sverige där samverkan redan är i gång mellan kommun och region. Exempelvis Tiohundra i Norrtälje kommun och Borgholmsmodellen i Borgholms kommun.

Fastighetsbolagets betalningsansvar
Oavsett om fastighetsbolaget ägs av en kommun eller inte, finns ett tydligt ansvar redan idag när det gäller bredband. Bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL) är framåtblickande. De syftar till att främja en samhällsutveckling med en god och långsiktigt hållbar livsmiljö även för kommande generationer. En byggnad ska dessutom vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Även samhällets ambitioner när det gäller e-hälsa regleras i PBL. Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hälsa. Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bredbandsanslutning. ”Väsentliga egenskaper” kommer med den nya lagstiftningen otvetydigt att inkludera även redundans och End-to-End-säkerhet. Återigen, nu kommer e-hälsa – vår tids rullstolsramper.

Hyresgästens betalningsansvar
En hyresgäst har ett eget intresse av redundans och End-to-End-säkerhet, för sina egna privata användningsområden. Ett säkert och tillförlitligt användande av Mobilt BankID, e-handel med betalfunktioner samt en framtida tillgång till hög kapacitet för 3D hologram representerar ett högt värde också för privatpersoner. För äldre personer kan en bra uppkoppling minska risken för ofrivillig ensamhet. Därtill kommer sannolikt egenfinansierade medicinska applikationer som också kan tänkas intressera enskilda medborgare när det globala utbudet blir stort. Sensormarknaden för distansdiagnostik bedöms tredubblas fram till 2027. Globala aktörer kommer att kunna erbjuda kliniskt och medicinskt validerade produkter för konsumentmarknaden – parallellt med den nationella och offentliga välfärdssektorn. Här finns redan praxis klar från andra områden med infrastruktur – staten möjliggör att E4 (Europaväg 4) är säker att köra på även om ett fordon är i privat ägo – förutsatt att fordonet godkänts i besiktningen.

5G-core med ”billing”
En av fördelarna med en 5G-core är givetvis att en kontrollerad uppkoppling med Network Slicing fungerar både inomhus och utomhus. Det innebär att de fyra parterna kan erhålla en mätbarhet beträffande hur mycket respektive parts egna applikationer används. Såväl i bostaden, på bussen som i livsmedelsaffären. Därigenom kan en ABC-kalkyl appliceras. ABC står för Activity Based Costing och är en väletablerad metod för att beräkna kostnader på ett rättvisande sätt. Network Slicing är en unik kvalitet i 5G-standarden som innebär att 5G-nätet kan uppdelas i flera nät i samma fysiska nätverk. Network Slicing förutsätter en 5G-core, vilket är benämningen på den server som sköter datatrafiken i ett 5G-nät. Billing blir här en användbar funktion i 5G.

Tekniken först ut
Den 16 maj inleds med ett seminarium om teknikalternativen – NIS 2 - Teknikval. Det kommer att handla om frågor som fiber, CAT-6 och satellit – 3GPP (4G/5G) och minimum Wi-Fi 6. Framför allt det som EU rekommenderar i sin Toolbox – att vitala sensorer ansluts till en 5G-core.

Den 30 maj planeras nu ett seminarium om just ansvarsfördelning - NIS 2 - Delat ansvar 2023. Detta seminarium berör en bredare krets. Frågorna som ställs kopplar till riskerna för att ansvarsdiskussionen hamnar mellan stolarna.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.