Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
6cc7ad48 abc6 4d2f 8a49 1ec77d987b25
Den 2 april samlas det multinationella klustret för sitt andra sammanträde i projektet 5G i byggnad. Syftet är att diskutera hur 5G och e-hälsa på ett säkert sätt kan förverkligas inom svensk sjukvård. Diskussionerna förs med marknadens ledande aktörer och myndigheter. Kommande EU-direktiv utgör en viktig utgångspunkt.
 
Det multinationella klustret är en del av projektet 5G i byggnad och består av leverantörer från USA och Europa. GE Healthcare, Siemens Healthineers, Philips, Ascom, Hillrom, Getinge, och Care of Sweden representerar medicinsk teknik. ABB, Siemens, Schneider Electric, ASSA ABLOY och Nokia representerar aktuell fastighetsteknik. Tillsammans representerar leverantörerna den helhet som krävs för att bygga en struktur för e-hälsa och mobil digitalisering som håller globala mått.
 
Sveriges regioner representeras till 65% i klustret, genom delegater från Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Jönköping, Region Örebro län, Region Gävleborg och Region Dalarna. De statliga myndigheter som deltar i diskussionerna är DIGG - Myndigheten för digital förvaltning samt PTS - Post- och telestyrelsen.
 
Kommande EU-direktiv
Att införa en global standard i svensk sjukvård är inte bara en svensk angelägenhet. Fördelarna kan maximeras först när förändringarna införs i enlighet med den globala standarden och i full skala. Av den anledningen tar EU-kommissionen ett tydligt initiativ för ett enhetligt införande i samtliga medlemsländer.
 
EU-kommissionen har presenterat en rad instrument för att utveckla och skydda elektroniska kommunikationsnät som 5G. Instrumenten omfattar EU:s ramdirektiv för telekommunikation, NIS-direktivet (direktivet om säkerhet för nät- och informationssystem) och EU:s nya förordning Cybersecurity Act.
 
NIS-direktivet har tre delar:
 1. Nationella kapaciteter, däribland cybersäkerhetsfunktioner.
  5G-nät är enligt EU-kommissionen den framtida ryggraden i våra alltmer digitaliserade ekonomier och samhällen. Samtidigt har 5G-näten fler potentiella angreppspunkter för cyberattacker, på grund av den mindre centraliserade arkitekturen, den avancerade smarta datorkraften, behovet av fler antenner och det ökade beroendet av programvara.
   
 2. Gränsöverskridande samarbete mellan EU-länder.
  En gemensam standard med 5G underlättar samarbete. Syftet är att skapa en inre marknad där varor och tjänster fritt kan saluföras utan nationella begränsningar. Tanken är att både konsumenter och företag gynnas när det blir lättare att utveckla, marknadsföra, sälja och köpa varor och tjänster inom hela den inre marknaden. Detta kan leda till ökad konkurrens, bättre produkter och lägre priser.
   
 3. Nationell övervakning av kritiska sektorer; däribland hälso- och sjukvårdssektorn. Svenska myndigheter blir ansvariga för tillsynen av samhällsviktiga nät i Sverige. Ett mobilt nät i ett sjukhus definieras som ett samhällsviktigt nät. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en central roll när det gäller NIS-direktivet i Sverige, bland annat som mottagare av incidentrapporter. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvårdssektorn.
Hälso- och sjukvårdssektorn - samhällsviktig tjänst
Leverantörer av samhällsviktig tjänst ska rapportera incidenter i nätverk och informationssystem till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som överför rapporterna till IVO. IVO ska granska vårdgivarnas incidentrapporter och bedöma bland annat om adekvata åtgärder har vidtagits.

Ett övergripande syfte är att vårdgivarna ska ha en hög driftsäkerhet i sina nätverk och informationssystem. Incidenter som ska rapporteras är sådana som har betydande inverkan på kontinuiteten i en samhällsviktig tjänst, exempelvis hälso- och sjukvård.
 
Syftet med Cybersecurity Act är att bidra till en enhetlig säkerhetsnivå och standard i EU, och innebär ett utökat mandat för ENISA (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) samt skapande av ett europeiskt certifieringsramverk för ICT-produkter, -tjänster och -processer. Certifieringen kommer att erbjudas i tre olika nivåer och kommer, åtminstone initialt, att vara frivillig både för företag inom och utanför EU.
 
EU-kommissionens hållning
5G-nät är enligt EU-kommissionen den framtida ryggraden i våra alltmer digitaliserade ekonomier och samhällen. Hälso- och sjukvård lyfts fram som en av de samhällsviktiga tjänster där just 5G utgör en framtida ryggrad. Samtidigt lanseras verktyg för att säkerställa cybersäkerheten i framtidens 5G-nät.
 
Det finns ingen motsvarande EU-policy för Wi-Fi-nät. En tänkbar anledning är att Wi-Fi-standarden i sig är en accessteknologi som slumpmässigt tilldelar en radioresurs. I kombination med att Wi-Fi-nät inte är avsett för utomhusbruk, saknas alltså de förutsättningar för funktion och driftsäkerhet som EU-kommissionen eftersträvar för exempelvis hälsoövervakning och smarta diagnoser.
 
Multinationella klustret – sammanträde 2
Sammanträdet den 2 april presenterar en agenda där marknadens aktörer tillsammans tar steg för att säkerställa utveckling och säkerhet för 5G-nät inom hälso- och sjukvårdssektorn.
 • EU – 5G verktygslåda, framtida direktiv
  • Cybersäkerhet
  • Datalagring, AI
 • Användningsområden
  • Mobil överföring – tal och data
  • Positionering
 • PTS – Lokala tillstånd
  • Kapacitet, reglering
  • Övriga krav
Det multinationella klustret kommer att sammanställa gemensamma slutsatser kring hur säkra inomhusnät kan byggas, där varje region har rådighet över spektrum och datalagring. En viktig fråga är hur driftsäkra nät kan byggas utan att problem med exempelvis flera samtidiga radiosignaler uppstår, så kallad intermodulation. För leverantörer av medicinsk utrustning är kvaliteten i den mobila dataöverföringen av central betydelse. Den definierar också vilka chipsets för mobil anslutning som ska integreras i utrustningen.
 
OSL, Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) ställer upp ett starkt sekretesskydd för uppgifter inom hälso- och sjukvården. Lagen kräver att vårdgivaren utför så kallade sekretessprövningar innan information får lämnas ut exempelvis till leverantörer av artificiell intelligens (AI). Det multinationella klustret kommer även att diskutera hur eget data kan användas och lagras.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande seminarier. I seminarium 2 i april kommer valet av inomhusnät för 5G att behandlas.