Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
2248bb90 4b76 46b6 9860 106635858e38

Den 5 februari genomfördes seminariet 5G i byggnader på KTH. Två dagar innan PTS annonserade nyheten om höstens auktion av 5G-frekvenser. Seminariet bjöd på detaljerade och nyttiga diskussioner om hur framtidens mobila teknik på bästa sätt kan komma till användning inne i en byggnad.

Slitsade fönster
3G avvecklas och 5G introduceras. Byggnader blir alltmer energitäta, vilket gör det svårare för radiovågor att ta sig in i byggnader. En möjlig lösning är slitsade fönster, vilket innebär att energiglas med metallfilm utformas med en spalt på glaset utan metallfilm. Spalten släpper igenom radiovågorna, förutsatt att spalten ligger i samma plan som radiovågen. Beroende på hur närmaste utomhussändare är positionerad, kommer signalstyrkan att bli begränsad inomhus. Uppkopplingen är möjlig men volymuppkoppling kan bli problematisk när hyresgästerna fortsätter att öka användningen av mobil uppkoppling inomhus. Eftersom efterfrågan av säker, mobil uppkoppling har ökat närmast exponentiellt sedan 2012 och troligtvis fortsätter att öka med 5G, är den rimligaste lösningen att byggnader förses med egna inomhusnät. Eftersom olika hyresgäster innehar olika abonnemang, behöver inomhusnätet rymma samtliga operatörer. Det gäller såväl i gemensamhetsutrymmen som i enskilda lägenheter. I en och samma familj kan flera olika abonnemang finnas med olika operatörer.

WiFi
Wifi-samtal kan vara en ekonomisk lösning när täckningen inte räcker till. Med wifi-samtal använder mobiltelefonen ett tillgängligt wifi-nätverk som en förstärkare för att ansluta till nätverket. Det kan vara en bra lösning i hus byggda i betong och med energifönster som försvårar för radiovågor att tränga igenom. Wifi-uppkopplingen för 5G kommer emellertid att ha sina begränsningar. För känsligt persondata kommer företag och myndigheter att prioritera säkerhet framför tillgänglighet. En krypterad 5G-uppkoppling är betydligt säkrare än en wifi-uppkoppling. Därför kommer exempelvis leverantörer av medicinsk utrustning, som sensorer och hemmonitorer, att välja 3GPP-standarder framför WiFi. 3G, 4G och 5G blir hygienkrav för e-hälsa när det gäller en säker hantering av mobilt hälsodata. Det blir globala leverantörers val även i en operationssal på ett svenskt sjukhus. När kablage mellan medicinska apparater ersätts med trådlös anslutning, blir det exempelvis Enterprise LTE som väljs. Förklaringen är enkel. I ett land som USA, där juridiska processer utgör vardag och en bristande datalänk kan vara grunden till höga skadeståndsanspråk, kommer riskerna alltid att minimeras. Kablage är typiska riskobjekt där smuts och bakterier ansamlas och de hör inte hemma i en steril miljö som operationssalar. De kommer därför att ersättas med lika driftsäkra 5G-uppkopplingar. I takt med att det blir allt vanligare med applikationer inom e-hälsa, hemsjukvård, hemmonitorering, uppkopplade hjälpmedel så kommer användningen av Wifi att minska. Men förändringen ska inte överdrivas. I likhet med tidigare teknikskiften i samhället, kommer vi sannolikt ha kvar WiFi för flera syften i många år till.

Fastighetsteknik
Globala leverantörer av insatsvaror, styrsystem, facility management och artificiell intelligens (AI) inkluderar nu 5G i sina produktstrategier. Leverantörer som Siemens, Schneider Electric och ABB tar ledningen för att utveckla 5G till branschstandard både för fastighetsteknik och industriteknik. Industrial 5G öppnar dörren till omfattande, trådlösa nätverk för produktion, underhåll och logistik. Höga datahastigheter, tillförlitlig och kraftfull bredbandsöverföring och låg latency möjliggör ökad effektivitet och flexibilitet i industri och inom fastighetsteknik. Globala samarbeten är redan igång för att säkerställa öppna system. Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN) och 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G-ACIA) samverkar för att tillsammans forma och marknadsföra industriella 5G-applikationer. Detta standardiseringsarbete kommer att innebära betydande kostnadseffektivisering för fastighetsbolag när det gäller att upphandla, installera, driva och underhålla kritiska fastighetssystem.

Offentlig sektor och allmännyttans fastighetsbolag
193 länder, däribland Sverige, har förbundit sig att arbeta för att uppnå målen i FN:s Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. De sätter mål när det gäller byggande för de närmaste 10 åren. I delmål 11, finns målet att till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder. Inkluderande – avser även äldre och personer med funktionshinder. Hållbar – avser exempelvis hushållning av energi och ändliga resurser. Även EU:s direktiv om energieffektivitet (2012/27/EU), reglerar bland annat att energikonsumenter bör ha befogenhet att bättre hantera sin energikonsumtion. Här kommer smarta system med uppkopplade apparater också behöva en uppkoppling med omvärlden. Politiskt styrda organisationer som regioner, kommuner och allmännyttans fastighetsbolag kan därför räkna med ett intensivare politiskt fokus på en ökad mobil digitalisering. Inte minst kommer klimatfrågan att kopplas till möjligheten att energieffektivisera. Det åldrande samhället kommer att kopplas till digitala lösningar med hemmonitorering och vård i hemmet. 5G blir ett naturligt steg i utvecklingen av inomhusmiljön.

5G via inomhusnät
Behovet av 5G i inomhusmiljön blir alltmer tydligt för de flesta. Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus och användningen av mobila enheter som smartphones ökar. Cisco’s Visual Networking Index beräknar att trådlösa och mobila enheter kommer att stå för mer än 63% av den totala IP-trafiken redan 2021. Ericsson’s mobility research report beräknar att mobiltrafiken växer i en årlig takt av cirka 40%. Plan- och bygglagen (PBL) har lagt till nya krav om uppkoppling; Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bredband. Med väsentliga tekniska egenskaper kan sannolikt tolkas att bredbandet ska vara mobilt men det som avgör frågan för en fastighetsägare är givetvis vad de betalande hyresgästerna kommer att förvänta sig. En förnuftig fastighetsägare bör tillse att kanalisation förbereds till alla rum i de nyproduktioner som projekteras. Det finns fler byggnadstekniska frågor som kommer att beröras i kommande seminarier. Exempelvis strömförsörjning med lågspänning samt skalskydd - fysisk och digital access - som möjliggör automatiserade leveranser.

Projektet fortskrider
Kommande strategimöte i projektet 5G i byggnad kommer att handla om i huvudsak två delar:

  1. Integrationsplattformar inomhus för multivariabel datahantering.

  2. Post- och telestyrelsen (PTS) troliga erbjudande till fastighetsbolag – egna frekvensband för 5G.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad.