Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
97bd0563 ba74 a018 2899 5ac3313d6e2e

NIS 2-teknik - Egna hem i förort

Egna hem var ursprungligen en manifestation av folkhemstanken.
Inom några år blir egna hem också en manifestation av virtuella sjukhus – och den största i antal.

Staten tog ett stort ansvar för tillblivelsen av egnahem. Det återstår nu för regioner och kommuner att stimulera till en ökad cybersäkerhet och redundans. Egna hem dominerar nämligen som virtuella sjukhus inför framtiden.

Egna hem dominerar
Ett av egnahemsrörelsens mål var att engagera staten i frågan om lån till dem som ville skaffa sig ett egnahem. Så skedde också med inrättandet av statens egnahemslånefond 1904. Speciellt byggdes stora antal egnahem i anslutning till större städer. Bilden ovan är från Norra Ängby i Stockholm.

Utvecklingen under 1900-talet har bidragit till att egna hem dominerar bland boendeformerna. Av Sveriges drygt 4,8 miljoner hushåll bor ungefär

  • 1,9 miljoner i privatägt småhus

  • 1,4 miljoner i hyresrätter

  • 1,0 miljoner i bostadsrätter

  • 0,2 miljoner i småhus med hyresrätt eller bostadsrätt

Pensionärstäta områden i hög tätortsgrad är alltså en vanlig företeelse och bidrar till att digitaliseringen inom välfärden får nya utmaningar.

Juridiska aspekter – 200 000 fastighetsägare
38,5 procent av alla medborgare över 80 år bor i egna småhus, vilket utgör den dominerande boendeformen även för äldre. Endast 8,6 procent bor i speciella boenden. I Sverige finns enligt SCB drygt 580 000 personer över 80 år, av vilka 220 000 alltså bor i egna småhus – till dominerande del i hög tätortsgrad. Endast 13 procent bor utanför tätort – knappt 30 000.

Personer över 80 år utgör 5 procent av befolkningen men konsumerar 26 procent av all vårdtid. Gruppen är fem gånger vanligare som vårdtagare än övriga medborgare.

Egna hem i förort är därför en väsentlig sektor när virtuella sjukhus ska förverkligas. Eftersom det är ett stort antal fastigheter – som inte ägs av entitet som lagligen bedriver hälso- och sjukvård – kommer det att krävas ett stort antal överenskommelser om samtycke och tekniklösningar. NIS 2- och RCE-direktiven kommer att gälla även för egna hem – för dem som levererar hälso- och sjukvård.

Aktuell teknik
Virtuella sjukhus kommer att finnas utanför sjukhusen och ska kopplas upp med nya digitala tjänster inom en snar framtid. Även för privata sektorns fastighetsägare innebär detta nya krav på tekniska installationer – mot bakgrund av det åldrande samhället med minskande personaltäthet.

I ett villaområde finns vanligtvis framdragen fiber för uppkoppling inomhus. Därutöver behövs redundant uppkoppling inomhus och utomhus – sannolikt via makronätet. För att uppnå diversitet, väljs lämpligtvis backhaul från mobiloperatörer som inte ligger i samma kabel. Hur redundansen ordnas blir sannolikt beroende på hur bredbandiga behoven är. Robotik, AI, konsultationer på distans, egendiagnos och rådgivning kommer kräva mer än en repeater.

Kommersiella aspekter
Kommuner och regioner kan inte begränsa sig till fastigheter där de har egen rådighet när lagstadgad hälso- och sjukvård ska bedrivas i framtiden. Dygnskostnaden för särskilda boenden i kommunal regi uppgår till drygt 2000 kronor per brukare. En intensivvårdspatient kostar drygt 50 000 kronor per dygn. Timkostnaden för hemtjänst uppgår till drygt 500 kronor. Det är av kostnadsskäl som kvarboende blir framtidens lösning för välfärden – även så för introduktionen av virtuella sjukhus.

I ljuset av en cybersäker och redundant uppkoppling blir det billigare för samhället alltså om 80-plussare bor kvar i sina egna hem i förorten.

Privata bostadsfastigheter – sammanfattning
Det medicinska ansvaret kommer i framtiden alltmer att baseras på informerade beslut med digitala lösningar. Med historiskt data och med multivariata analyser av realtidsdata från olika typer av sensorer. Sensorer exempelvis i och på människokroppen, i sängen, i rullstolen och i bostaden.

Bakgrunden är att antalet medborgare över 80 år kommer att öka med cirka 50 procent de närmaste tio åren. Gruppen 80+ utgör idag 5 procent av befolkningen och konsumerar 26 procent av all vårdtid. Gruppen 65+ utgör 20 procent av befolkningen och konsumerar 55 procent av all vårdtid. I Stockholm kommer vi alltså i teorin att behöva bygga ett ytterligare Nya Karolinska för att klara situationen om tio år – om det inte vore så att det inte finns tillräckligt med läkare och sjuksköterskor för att bemanna ett nytt sjukhus i traditionell mening. Enligt både Socialstyrelsen och IVO saknas det redan idag vårdpersonal inom samtliga 21 regioner i Sverige. Antalet arbetsföra per 80+ minskar och därmed skatteintäkternas möjlighet att skala upp befintliga strukturer. Det blir därför inte helsatsningar på sjukhus utan i stället på digitalisering i boendemiljön. Sveriges regering har under 2020, tillsammans med SKR, TCO och Kommunal, inrättat en Välfärdskommission som ska arbeta med en samordnad digitalisering för att klara de kommande utmaningarna.

Av beskriven anledning blir det alltså en ny socialtjänstlag och äldreomsorgslag i Sverige, med ett ökande kommunalt ansvar. I EU lanseras E-hälsa som en av fem pelare i EU:s verktygslåda, just för att hälso- och sjukvård ska kunna utföras på andra platser än på sjukhusen. I Sverige är det fler 65-plus som bor i eget boende med hemtjänst än som bor i särskilt boende. Antalet boende i särskilt boende har minskat sedan 1995. Antalet kvarboende ökar i egna hem i förort. Det gör sektorn till den dominerande i Sverige och därmed inte försumbar.

Kombinationen av förändringar i demografi och skärpta EU-krav på cybersäkerhet och datasäkerhet ger vid handen att kommuner kommer att få ett allt tydligare tryck på att klara hemsjukvård och äldreomsorg med nya digitala lösningar på ett säkert sätt. Här finns kopplingarna till patientdatalagen, GDPR, NIS2, RCE och Cyber Security Act. Att Sverige nu får en skarpare socialtjänstlag och äldreomsorgslag, kommer även att påverka privat ägda fastigheter.

Att skärpta EU-krav kommer att bli verklighet råder inget tvivel om. Bedömningen är den, att vård med uppkopplad hemsjukvård i privat ägda fastigheter och genom dess inomhusnät har motsvarande vikt som sjukhusvård med ovan beskrivna bakgrund, med de medicinska, etiska och integritetsrelaterade hänsyn som lagstiftaren avser att värna och stärka.

Seminarium 28 november - NIS 2-teknik - Egna hem i förort
Seminariet den 28 november handlar om hur tekniken ska se ut i egna hem i förort – för att mäta upp till kommande lagstiftning och för att skapa tillit inför framtiden.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.