Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
35b21b15 581b fb49 45b8 c3e8322c209c

NIS 2-teknik - Privata bostadsfastigheter

Bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar.
Det är fastighetsägare som också omfattas av svensk lagstiftning.

Plan- och bygglagen (PBL) och lagen om elektronisk kommunikation (LEK) är två av de befintliga lagtexter som redan påverkar. Med NIS2- och RCE-direktiven kommer nya krav. Högt belånade fastighetsägare kommer sannolikt att behöva välja samordnade men behovsanpassade lösningar för berörda hyresgäster.

Juridiska aspekter – 30 000 bostadsrättsföreningar
Kommersiella fastighetsbolag har normalt en organisation med egen fast anställd personal som kan hantera en framtida och mer lagreglerad förvaltning av mobil uppkoppling inomhus. Det blir mer komplext för de nära 30 000 bostadsrättsföreningar i Sverige som nu står inför en skärpt cybersäkerhetslagstiftning.

Bostadsrättsföreningar – ofta med lekmannastyrelser – har jämförelsevis svårare att hantera såväl juridiska som tekniska aspekter än vad som är fallet för kommersiella fastighetsbolag. Det är bostadsrättslagen som reglerar bostadsrättsföreningens organisation. Exempel på andra lagar och regelverk som påverkar bostadsrättsföreningen är lagen om skydd mot olyckor, plan- och bygglagen och boverkets författningssamling, jordabalken och arbetsmiljölagen.

En lägenhetsinnehavare, "bostadsrättshavare", äger inte lägenheten utan nyttjar den. Bostadsrättshavaren tar också, i och med sitt medlemskap i föreningen, på sig ansvaret för att hålla sin bostad i gott skick och underhålla bostaden, vilket exempelvis innebär att reparera eller byta ut fasta installationer. Sådana åtgärder skall genomföras på ett fackmannamässigt sätt, vilket definitionsmässigt innebär installationer utförda inom lagens ramar. Ett sådant exempel är de krav som kommer att ställas för uppkopplad e-hälsa – av väsentliga entiteter som sjukhusregioner och kommuner.

Elektroniska nät kan anses ingå i 7 kap 7 § i bostadsrättslagen, som reglerar åtgärder i fasta installationer. Inom telekommunikation kan intermodulationsproblem uppstå om olika frekvenser används samtidigt och därmed riskerar att störa varandra. Av det skälet kan det vara en fördel att samordna installationen av mobila uppkopplingar i en bostadsrättsförening.

Den 1 januari 2023 trädde en ny lagstiftning i kraft som dels förtydligar vilka åtgärder inne i lägenheten som kräver tillstånd från föreningens styrelse, dels ger bostadsrättshavaren en möjlighet att få styrelsens avslagsbeslut överprövat av hyresnämnden. De nya reglerna ger också bostadsrättsföreningen rätt att säga upp den bostadsrättshavare som utfört tillståndspliktiga åtgärder i lägenheten utan tillstånd. Att inte följa cybersäkerhetslagstiftningen kan således i teorin innebära att en bostadsrättsinnehavare förlorar nyttjanderätten till sitt boende.

Aktuell teknik
Virtuella sjukhus kommer att finnas utanför sjukhusen och ska kopplas upp med nya digitala tjänster inom en snar framtid. Även för privata sektorns fastighetsägare innebär detta nya krav på tekniska installationer – mot bakgrund av det åldrande samhället med minskande personaltäthet.

Kommersiella aspekter
Såväl privata fastighetsbolag som bostadsrättsföreningar kommer att påverkas, vilket innebär att konkurrensen skärps när det gäller att kunna erbjuda säkra uppkopplingar och relevanta boendevillkor. För privata sektorn innebär teknikfrågan en ökad konkurrens om hyresgästerna.

Privata bostadsfastigheter – sammanfattning
Det medicinska ansvaret kommer i framtiden alltmer att baseras på informerade beslut med digitala lösningar. Med historiskt data och med multivariata analyser av realtidsdata från olika typer av sensorer. Sensorer exempelvis i och på människokroppen, i sängen, i rullstolen och i bostaden.

Bakgrunden är att antalet medborgare över 80 år kommer att öka med cirka 50 procent de närmaste tio åren. Gruppen 80+ utgör idag 5 procent av befolkningen och konsumerar 26 procent av all vårdtid. Gruppen 65+ utgör 20 procent av befolkningen och konsumerar 55 procent av all vårdtid. I Stockholm kommer vi alltså i teorin att behöva bygga ett ytterligare Nya Karolinska för att klara situationen om tio år – om det inte vore så att det inte finns tillräckligt med läkare och sjuksköterskor för att bemanna ett nytt sjukhus i traditionell mening. Enligt både Socialstyrelsen och IVO saknas det redan idag vårdpersonal inom samtliga 21 regioner i Sverige. Antalet arbetsföra per 80+ minskar och därmed skatteintäkternas möjlighet att skala upp befintliga strukturer. Det blir därför inte helsatsningar på sjukhus utan i stället på digitalisering i boendemiljön. Sveriges regering har under 2020, tillsammans med SKR, TCO och Kommunal, inrättat en Välfärdskommission som ska arbeta med en samordnad digitalisering för att klara de kommande utmaningarna.

Av beskriven anledning blir det alltså en ny socialtjänstlag och äldreomsorgslag i Sverige, med ett ökande kommunalt ansvar. I EU lanseras E-hälsa som en av fem pelare i EU:s verktygslåda, just för att hälso- och sjukvård ska kunna utföras på andra platser än på sjukhusen. I Sverige är det fler 65-plus som bor i eget boende med hemtjänst än som bor i särskilt boende. Antalet boende i särskilt boende har minskat sedan 1995. Antalet kvarboende ökar. Här finns en tydlig koppling till privata sektorns fastighetsbolag, inklusive bostadsrätter, som sammantaget har cirka 280 000 boende över 65 år och cirka 70 000 boende över 80 år, om statistiken appliceras. Det gör sektorn till en av de dominerande i Sverige och därmed inte försumbar.

Kombinationen av förändringar i demografi och skärpta EU-krav på cybersäkerhet och datasäkerhet ger vid handen att kommuner kommer att få ett allt tydligare tryck på att klara hemsjukvård och äldreomsorg med nya digitala lösningar på ett säkert sätt. Här finns kopplingarna till patientdatalagen, GDPR, NIS2, RCE och Cyber Security Act. Att Sverige nu får en skarpare socialtjänstlag och äldreomsorgslag, kommer även att påverka privat ägda fastighetsbolag, som fortsatt kommer att utgöra en betydande boendeform för kommunens äldre medborgare. Mer betydande än särskilda boenden, eftersom fler bor i egen lägenhet.

Att skärpta EU-krav kommer att bli verklighet råder inget tvivel om. Bedömningen är den, att vård med uppkopplad hemsjukvård i privat ägda fastigheter och genom dess inomhusnät har motsvarande vikt som sjukhusvård med ovan beskrivna bakgrund, med de medicinska, etiska och integritetsrelaterade hänsyn som lagstiftaren avser att värna och stärka.

Sannolikt kommer bostadsrättsföreningar att söka lösningar som passar såväl e-hälsa som hemarbete, samordnat men med enskilda lösningar.

Seminarium 17 oktober - NIS 2-teknik - Privata bostadsfastigheter
Seminariet den 17 oktober handlar om hur tekniken ska se ut i privata fastighetsbolag – för att mäta upp till kommande lagstiftning och för att skapa tillit inför framtiden.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.